معرفیِ کارگاه ترجمه ی سايت فرهنگیِ صدانت

معرفیِ کارگاه ترجمه ی سايتِ فرهنگیِ صدانت

کارگاه ترجمه ی سايتِ فرهنگیِ صدانت با هدف رشد کيفی و کمّی مترجمان و ترجمه‌های متون حوزه‌های علوم انسانی بنانهاده شده است. برای دست‌يابی به اين هدف، کارگاه ترجمه فعاليت‌های خود را معطوف به زمينه‌های زير خواهد کرد: 1 – نقد: بررسی و نقد ترجمه‌های موجود از متون علوم انسانی با تکيه بر جنبه‌های آموزشی […]