درس‌گفتارهای «حقیقت و روش اثر هانس-گئورگ گادامر» از امیر مازیار

درس‌گفتارهای امیر مازیار با عنوان «حقیقت و روش»

امیر مازیار: از چهارشنبه این هفته ( ۱۳ بهمن ،۲ فوریه) بحثی را درباره بخش نخست کتاب «حقیقت و روش» گادامر در کلاب‌هاوس «دیدگاه نو» آغاز خواهم کرد. «حقیقت و روش» احتمالا مبنایی‌ترین اثر در حوزه هرمنوتیک فلسفی است و گادامر شاخص‌ترین فیلسوف این حوزه. محور بحث گادامر در بخش نخست این کتاب «هنر و حقیقت» است. فشرده فلسفه هنر گادامر در این بخش آمده‌ اما در متن به بسی موضوعات دیگر نیز پرداخته شده‌است که اهمیت معرفت‌شناختی و تاریخی دارند. گادامر در این متن کل مسئله «روش شناخت» و «مفهوم حقیقت» در تاریخ مدرن را به چالش می‌کشد. این دوره ده جلسه خواهد بود.

.


.

به همت حلقه دیدگاه نو

فایل ترجمه انگلیسی کتاب حقیقت و روش گادامر

متن آلمانی حقیقت و روش در مجموعه آثار

.


.

جلسه اول

در جلسه نخست به اختصار نکاتی کلی درباره ۱.گادامر ۲. هرمنوتیک و هرمنوتیک فلسفی ۳. کتاب حقیقت و روش بیان کردم. درباره کتاب به بحث از الف. عنوان و مدعای کلی کتاب و ب. ساختار کلی کتاب پرداختم و سپس به اختصار ساختار بخش نخست کتاب را که موضوع این دوره است توضیح دادم.

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه دوم

جلسه دوم به بحث از ” مساله روش ” اختصاص دارد که گادامر کتاب را با آن می‌آغازد .در ذیل این عنوان آرای منتقدان علوم انسانی پوزیتیویستی در آلمان و در نیمه دوم قرن نوزدهم می‌آید و گادامر به آرای هلمهولتز، درویزن و دیلتای اشاره می‌کند. از نظر گادامر تلاش این منتقدان در جهت جدا ساختن علوم انسانی از علوم طبیعی تحت سیطره الگوی ” روش” و مفهوم ” علم” انجام می‌گرفت آن‌گونه که در علوم طبیعی پدیدآمده‌بود و از این جهت ایشان در تاسیس بنیادی مستقل برای علوم انسانی کامیاب نبودند.

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه سوم

موضوع این جلسه بخش ” مفاهیم راهبر اومانیستی ” است و در این نوبت به توضیح گادامر درباره دو مفهوم ” bildung ” و ” common sense ” ،به ویژه در آرای هردر و ویکو پرداخته شده‌است.

۱۶ فوریه ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه چهارم

در این جلسه در ذیل بخش ” مفاهیم راهبر اومانیستی” به ادامه بحث درباره مفهوم ” حس مشترک” و دو مفهوم ” حکم ” و ” ذوق” پرداخته شده‌است.

۲۳ فوریه ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه پنجم

موضوع این جلسه نقد گادامر بر زیبایی‌شناسی کانت است. گادامر رویکرد سوبژکتیو کانت به زیبایی را نقد می‌کند و نسبت برخی از مفاهیم کلیدی زیبایی‌شناسی کانت را ،مانند زیبایی آزاد و وابسته، ایدئال زیبایی ، علقه به زیبا و ذوق و نبوغ ، با رویکرد کلی کانت روشن می‌کند.

۲ مارس ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه ششم

در این جلسه به ادامه بحث گادامر از روند سوبژکتیو شدن زیبایی‌شناسی پرداخته‌شده‌است و گسترش یافتن زیبایی‌شناسی مبتنی بر نبوغ بعد از کانت ، مفهوم تجربه‌زیسته ( erlebnis) و کاربرد آن در حوزه تاریخ‌نگاری و زیبایی‌شناسی ، و جایگاه سمبل و تمثیل ( allegory)در مقام نمونه‌ای نمایانگر غلبه تلقی استتیکی در این رویکرد توضیح داده‌شده‌است.

۹ ‌مارس ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه هفتم

گادامر در فصل ” وجودشناسی اثر هنری” نحوه وجود “بازی” را راهنمای تبیین نحوه وجود اثر هنری می‌داند و آن را مقدمه اصلی‌اش در شرح نسبت هنر و حقیقت قرار می‌دهد. در این جلسه به ابعاد گوناگون نحوه وجود بازی از منظر گادامر پرداخته شده‌است.

۶ آوریل ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه هشتم

نسبت ” محاکات” ( میمسیس) با اثر هنری و شان حقیقت‌نمایی هنر

۱۳ آوریل ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه نهم (پایانی)

زمانمندی امر زیبا

۲۰ آوریل ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *