درس‌گفتارهای «مقایسه دمکراسی شهرستانگرا با دمکراسی تمرکزگرا» از شیرزاد پیک حرفه

درس‌گفتارهای «مقایسه دمکراسی شهرستانگرا با دمکراسی تمرکزگرا» از شیرزاد پیک حرفه

تحلیل تطبیقی چگونگی شکل‌گیری، پیامدها، مزایا و معایب دمکراسی لیبرال شهرستان‌گرای انگلوساکسن و انگلوامریکن و دمکراسی تمرکزگرای فرانسه

.


.

جلسه اول

مقالات فدرالیست: فدرالیزم برای وصل، نه فصل

صوت جلسه اول

.


.

جلسه دوم

جیمز مدیسن و فدرالیست شماره ١٠

صوت جلسه دوم

.


.

جلسه سوم

پیش‌بینی‌های درست تکویل و دغدغه‌هایش در کتاب دمکراسی در آمریکا‌

صوت جلسه سوم

.


.

جلسه چهارم

برابری جایگاه چونان خاستگاه نخستین دمکراسی انگلوساکسن و انگلوامریکن‌ و تفاوت دمکراسی در آمریکا و بریتانیا با فرانسه

صوت جلسه چهارم

.


.

جلسه پنجم

ستون های دمکراسی لیبرال انگلوساکسن و انگلوامریکن (شهرستان گرایی، سمن ها و روح دیانت) و مزایای دمکراسی شهرستان گرا

صوت جلسه پنجم

.


.

جلسه ششم

پیامدها و معایب تمرکزگرایی در فرانسه‌

صوت جلسه ششم

.


.

جلسه هفتم

اریک زمور، انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٢٢ فرانسه و تأکید تکویل بر آزادی

صوت جلسه هفتم

.


.

جلسه هشتم

انقلاب فرانسه: سودای برابری (به جای آزادی و مالکیت) و مطالبات فاقد واقع بینی

صوت جلسه هشتم

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.