فلسفۀ اخلاق جدید

فلسفۀ اخلاق جدید

فلسفۀ اخلاق جدید[۱] جی. ای. ام. آنسکوم ترجمۀ یاسر پوراسماعیل[۲]  منتشر شده در شماره ۱۲۸ فصلنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت مقدمۀ مترجم: مقالۀ «فلسفۀ اخلاق جدید» از نوشته‌های سرنوشت‌ساز آنسکوم در حیطۀ فلسفۀ اخلاق است. به نظر انسکوم، مادام که از حالات روان‌شناسی، مانند قصد، عمل و انگیزه، تصوری نداشته باشیم نمی‌توانیم به پرسش‌های فلسفۀ […]