درس‌گفتار «هایدگر در ایران» از بیژن عبدالکریمی

درس‌گفتار «هایدگر در ایران» از بیژن عبدالکریمی

در تاریخ فلسفه، بویژه تاریخ فلسفه ی غرب، بالاخص فلسفه قاره‌ای، همیشه با دو گونه اندیشمند و فیلسوف روبرو هستیم. گروهی از فیلسوفان، نظام ساز بوده و اندیشه های خود را در قالب یک نظام فلسفی عرضه داشته اند و شاید بتوان شروع اینگونه فلسفه پردازی را از ارسطو در یونان باستان دانست که این […]

هایدگر در ایران ؛ مهدی معین زاده

سمینار علمی با عنوان «تأملی بر وضع فلسفه در ایران» به همت پژوهشکده غرب‌شناسی و علم‌پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، روز دوشنبه ۲۸ دی‌ماه ۹۴ در سالن حکمت این پژوهشگاه برگزار شد. مهدی معین زاده، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این همایش درباره موضوع « […]