«نکو گوی ؛ اگر دیر گویی چه غم»، پاسخی بر نقد دکتر سروش دباغ

«نکو گوی ؛ اگر دیر گویی چه غم»، پاسخی بر نقد دکتر سروش دباغ

آنچه که مرا ، در این مقال ، واداشت تا پاسخی برای نقد اخیر دکتر سروش دباغ بر کتاب شعاع شمس دکتر ابراهیمی دینانی ، بنویسم ، دِینی است که به عنوان یک دانشجو ، به ’ایشان در مقام یک استاد‘ دارم. نقد دکتر دباغ ، اجمالا در این یک بند خلاصه می شود که […]