جدول گونه‌شناسیِ خداباوری و خداناباوری، محمود عبائی

گونه‌شناسیِ خداباوری و خداناباوری ، محمود عبائی

خداباوری و خداناباوری هر یک در درون خود گونه‌های متنوعی دارند. محمود عبائی مهمترین و شناخته‌شده‌ترین گونه‌های خداباوری را در جدولی با توجه به ویژگی‌ها و سیمای خدا، آموزه‌های بنیادی، چهره‌های تأثیرگذار، و هژمونی آن‌ها به نمایش درآورده است. همچنین گونه‌های خداناباوری در جدولی مشابه با ذکر مشخصات اصلی، نظریات بنیادی، چهره‌های تأثیرگذار، و ادبیات محوری آن‌ها آمده است.