جدول گونه‌شناسیِ خداباوری و خداناباوری، محمود عبائی

گونه‌شناسیِ خداباوری و خداناباوری ، محمود عبائی

خداباوری و خداناباوری هر يک در درون خود گونه‌های متنوعی دارند. محمود عبائی مهمترين و شناخته‌شده‌ترين گونه‌های خداباوری را در جدولی با توجه به ويژگی‌ها و سيمای خدا، آموزه‌های بنيادی، چهره‌های تأثيرگذار، و هژمونی آن‌ها به نمايش درآورده است. همچنين گونه‌های خداناباوری در جدولی مشابه با ذکر مشخصات اصلی، نظريات بنيادی، چهره‌های تأثيرگذار، و ادبيات محوری آن‌ها آمده است.