مناظره‌ی امکان تاسیس تمدن نوین اسلامی

مناظره‌ی امکان تاسیس تمدن نوین اسلامی

مناظره ی دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر قاسم پورحسن امکان تاسیس تمدن نوین اسلامی چهارشنبه ۲۲ مهر۱۳۹۴ برنامه زاویه

مناظره‌ی تمدن نوین اسلامی، واقعیت یا پندار

مناظره‌ی تمدن نوین اسلامی، واقعیت یا پندار

عبدالکریمی: به اعتقاد من، بعد از چند دهه که از انقلاب می‌گذرد، به تدریج ما داریم از یک عقلِ «توهّمی/ غیر تاریخی/ انتزاعی» به سوی یک عقلِ «غیر توهّمی/ تاریخی/ انضمامی» می‌رویم. طرح تأسیس تمدّن نوین اسلامی حاصلِ «عقلانیتِ انتزاعیِ غیر تاریخی و توهّمی» است، یعنی طرح مسأله‌ای است بزرگ، اما در واقع بی‌حاصل و […]