سخنرانی دکتر موسی اکرمی با موضوع فیزیک و متافیزیک به همراه پرسش و پاسخ

صوت سخنرانی دکتر موسی اکرمی با موضوع فیزیک و متافیزیک

محور های گفتگو: 1- ارتباط فیزیک و متافیزیک چیست؟ 2- آیا قواعد فلسفی همچون علیت مورد پذیرش مکانیک کوانتومیست؟ 3- فیزیک نوین چه تغییری در شناخت ما نسبت به خدا ایجاد میکند؟ 4- نقش فیزیک و متافیزیک در فهم و تبیین حقایق دینی چیست؟