سخنرانی مرتضی مردیها با عنوان فواید ویتگنشتاین

سخنرانی مرتضی مردیها با عنوان فواید ویتگنشتاین

دهم اسفندماه جاری، انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزارکننده‌ی نشستی با عنوان «فواید ویتگنشتاین» با حضور مرتضی مردیها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه بود.