درس‌گفتارهای انسان‌شناسی فلسفی به روش تحلیلی از مصطفی ملکیان

درس‌گفتارهای انسان‌شناسی فلسفی به روش تحليلی از مصطفی ملکیان سال 1389

در بحث حاضر روش ما انسان شناسی پیشینی که به آن فلسفی هم گفته می شود است و با انسان شناسی تجربی که در روان شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی و … مورد بحث است، کاری نداریم.