مناظره ی نسبت رئالیسم و ایده آلیسم در فلسفه

مناظره ی نسبت رئالیسم و ایده آلیسم در فلسفه

مناظره ی نسبت رئالیسم و ایده آلیسم در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی کارشناسان:دکترمحمدمهدی اردبیلی، دکترمیلادنوری این مناظره در برنامه«سوفیا» ی رادیو گفتگو انجام گرفته