یادداشت حسن اسلامی‌اردکانی با عنوان «سگ اصحاب کهف»

یادداشت حسن اسلامی‌اردکانی با عنوان «سگ اصحاب کهف»

در جامعه قطبی شده امروز همزمان شاهد دو برخورد متضاد با سگ‌ها هستیم. عده‌ای در پی سگ‌کشی هستند. در برابر، شاهد رواج سگ‌های مینیاتوری و گاه درشت هیکلی هستیم که در خودروهای لوکس و گاه بر ساعدهای خانم‌ها جاخوش کرده‌اند. در بحث سگ‌ها دست‌کم از سه جنبه می‌توان بحث کرد؛ نخست نجاست سگ‌ها، دیگری رفتار […]

صد تأمل درباره زندگی خوب

صد تأمل درباره زندگی خوب

در آوریـل ۲۰۰۸کریسـتوفر پترسـون فقیـد ایمیلـی از وبسـایت «روانشناســی امــروز» دریافــت کــرد کــه در آن از وی خواســته شــده بــود یافتههـای علمـی خـود را بـه صـورت عمومـی در ایـن وبسـایت منتشـر کنـد. او کــه از بنیادگــذاران روانشناســی مثبتگــرا و نویســنده همــکار کتــاب کلاســیک قوتهـا و فضایـل منشـی: دسـتنامه و طبقهبنـدی ۱بـود ایـن دعـوت را پذیرفـت […]