معرفی کتاب فرمان خداوند

نظريه‌ی فرمان الهی

 نمای کلی: کتابِ «فرمانِ خداوند»[1] نوشته‌ی «جان هِر»[2]، همان‌گونه که از نام آن برمی‌آيد، در پیِ دفاع از نظريه‌ی «فرمانِ الهی» است: نظريه‌ای که در آن آنچه که چيزی را تبديل به يک الزامِ اخلاقی می‌کند آن است که خداوند بر آن امر کرده باشد؛ و آنچه که چيزی را يک ناشايستِ اخلاقی می‌سازد آن […]