آزادی و بیقراری

نوشتاری از متین عابدیان با مضوع آزادی بیان

بشری که امروز، اینجا و اکنون، بر قله ی تاریخ ایستاده، بیش از هر زمان دیگری دغدغه ی آزادی دارد، حتی اگر در راستای خواهش خود، اقدامات عملی متناسبی نداشته باشد! او طالب آزادی بیان است، حتی اگر چیز زیادی برای بیان نداشته باشد، و طالب آزادی های اجتماعی است، هرچند سبک زندگی او، ماقبل […]