مقاله مريم قيدر با عنوان «نگرشی جدید به روایات جمع و تدوین قرآن»

مقاله مريم قيدر با عنوان «نگرشی جدید به روایات جمع و تدوین قرآن»

نگرشی جدید به روایات جمع و تدوین قرآن مروری بر مقاله هارالد موتسکی مريم قيدر هارالد موتسکی معتقد است نگاه متفاوت مسلمانان و غیرمسلمانان به قرآن در رویکردشان مؤثر بوده است. به گفتۀ او، مسلمانان به قرآن به‌مثابۀ منبعی برای تعالیم دینی، اخلاقی، فقهی و کلامی نگریسته‌اند و این در حالی‌ است که نگرش محققان […]