سخنرانی ساسان حبیب‌وند در همایش «معمای زیستن در حال»

سخنرانی ساسان حبیب‌وند در همایش «معمای زیستن در حال»

“زیستن در زمان حال” دقیقا به چه معناست؟ آیا می‌توان فارغ از اندوه گذشته و هراس آینده زیست؟ این پند کهن و آرزوی دیرین تا چه حد قابل دسترسی است؟ در سمینار “معمای زمان حال” به این سوال همیشگی پرداخته و زوایای پنهان آن را کاویده‌ایم.