شمارۀ ۱۴۹ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «شعر و اندیشۀ حافظ»

شمارۀ 149 نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «شعر و اندیشۀ حافظ»

شمارۀ ۱۴۹ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «شعر و اندیشۀ حافظ» منتشر شد. این نشریه که تا مردادماه ۱۳۹۷ به‌صورت ماه‌نامه منتشر می‌شد، پس از وقفه‌ای کوتاه و چند ماهه، به‌صورت فصل‌نامه و با تغییرات اندکی در ساختار منتشر می‌شود.

نشریه علاوه بر سرمقالۀ با عنوان «حلقه تاویل» به قلم سردبیر، نشریه انشاءالله رحمتی، از سه بخش ویژه‌نامه، اندیشه و نظر و کتاب تشکیل شده است. بخش ویژه‌نامه متشمل بر ده مقاله است. مسعود فریامنش دبیر این شماره از فصلنامه را به عهده داشته است.

نخستن نوشتار با عنوان «حافظ و لطف سخنش» گفت‌و‌گویی‌است که مریم حسینی با فتح الله مجتبائی انجام داده است. «در این گفتگو استاد دکتر فتح‌الله مجتبایی به توضیح موضوعاتی همچون دلایل رواج بی‌مانند شعر حافظ در میان فارسی‌زبانان، جایگاه حافظ و خصوصیات شعر او، سابقه اطلاق لقب «لسان‌الغیب» به خواجه شیراز، چرایی تفأل به دیوان او در میان فارسی‌زبانان و موضوعاتی مانند این پرداخته است.

دومین نوشتار مقاله‌ای است با عنوان «حافظ و رند» به قلم لئونارد لویسون و ترجمۀ اکرم هادیان نجف آبادی و متضمن بحث در‌باب معنویت نهفته درعشق مجازی حافظ است.

سومین مقاله با عنوان «سحر و افق‌های نشانه شناختی آن در شعر حافظ»  را فرانکلین لویس نگاشته و محمد رضا عدلی به فارسی ترجمه کرده است. «مقالۀ فرانکلین لوییس نیز متضمن نکاتی سودمند درباره سحر و افق‌های نشانه‌شناختی آن در شعر حافظ است.

چهارمین مقاله با عنوان «بز یونانی و گوسفند شیرازی» را یوهان کریستوف بورگلی نگاشته و ترجمه مریم رضایی به فارسی ترجمه کرده است و «به مواجهه اقبال لاهوری با شعر حافظ اختصاص دارد.

پنجمین مقاله با عنوان حافظ و صوفی اثر شارل آنری دو فوشه و ترجمۀ محمد احسان مصحفی است. فوشه‌کور در این مقاله کوشیده است تا رویکرد دوگانۀ حافظ در قبال شخصیت صوفی را روشن سازد.

ششمین مقاله با عنوان «تمثیل باده‌‌نوشی و تجلی معشوق در نگاره‌‌های سدۀ نهم/شانزدهم از اشعار حافظ» به قلم مایکل بری و با ترجمۀ ولی‌الله کاووسی «به بازخوانی نکته‌سنجانه شعر حافظ از نگاه نگارگران پایان عصر تیموری و آغاز عصر صفوی اختصاص دارد.

مقاله‌هایی هفتم و هشتم به نوعی متضمن ذکری مختصر از تأثیر حافظ در بیرون از مرز‌های ایران است؛ مقالۀ هفتم با عنوان «حافظ و موسیقی» به قلم فرانکلین لویس و ترجمه میترا سرحدی است.

مقالۀ هشتم « دل و آئینه، ترجمه و تاثیر معنایی و واژگانی» نام دارد و به قلم نجمه شبیری است. این مقاله «به موضوع فرایند ترجمه شعر حافظ و نیز تأثیر شعر وی در ادبیات اسپانیا، به‌ویژه در اشعار لورکا، پرداخته است.»

مقالۀ نهم با عنوان «حافظ شیرازی در آثار نیکالای گومیلیوف» را  الهه کریمی ریابی

نگاشته است که به تأثیر شعر خواجه در ادبیات روس، به‌ویژه اشعار نیکالای گومیلیوف می‌پردازد.

 آخرین مقاله ویژه‌نامه با عنوان «طلب گلشن قدس» به قلم مسعود فریامنش به بحث از هدف بیرونی/ خارجی زندگی در اشعار حافظ اختصاص یافته است. «بنا‌براین پژوهش، به‌طور‌کلی می‌توان دو هدف مهم را به‌عنوان اهداف بیرونی/ خارجی زندگی در دیوان حافظ شناسایی کرد.

بخش دوم نشریه «اندیشه و نظر» است و مشتمل بر یک مقاله با عنوان «معنا و ارزش زندگی» به قلم پل ادواردز و با ترجمه هدایت علوی‌تبار است.

بخش پایانی نشریه با عنوان «کتاب» مشتمل بر سه نوشتار است. نخستین مقاله با عنوان  «تئاتر ایده ها: در ستایش خویشاوندی فلسفه و تئاتر» به قلم منیره پنج‌تنی، دبیر بخش کتاب، دومین نوشتار با عنوان فلسفه دراماتیک/ درام فلسفی، گفت‌وگو با مرتضی نوری مترجم کتاب و آخرین نوشتار معرفی کتاب «بوطیقای صحنه».

فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت با  موضوع «شعر و اندیشۀ حافظ» با شمارۀ پیاپی ۱۴۹، ویژۀ پاییز ۱۳۹۷ به مدیرمسئولی و سردبیری انشاء‌الله رحمتی با بهای ۱۵ هزار تومان منتشر شد.

.


.

نشانی الکترونیک:         ehvm86gmail.com

کانال تلگرام:         t.me/Doostanehekmatmarefat

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *