درس‌گفتارهای عناصر فلسفه حق هگل با تدریس مصطفی زالی

درس‌گفتارهای عناصر فلسفه حق هگل با تدریس مصطفی زالی

هدف از درس‌گفتارهای عناصر فلسفه حق هگل آشنایی با عناصر اصلی فلسفه سیاسی در سنت ایدئالیسم آلمانی از مسیر مواجهه مستقیم با یکی از متون محوری این سنت یعنی عناصر فلسفه حق هگل است.

هگل خود فلسفه حق را فلسفه آزادی توصیف می‌کند؛ بنابراین در این اثر با دریافت هگل از مهم‌ترین مفهوم اندیشه سیاسی عصر جدید یعنی آزادی و نسبت آن با زندگی جامعه اجتماعی و مشخصا جامعه مدنی و دولت مواجه می‌شویم. هگل حق را وجود اراده آزاد در جهان معرفی می‌کند. بنابراین فلسفه حق نزد او همان فلسفه آزادی است و در این اثر در جستجوی فعلیت یافتن آزادی در زندگی اجتماعی و مشخصا نحوه تحقق آن در جهان اجتماعی انسان و نقش نهادها در تحقق این آزادی است. این کتاب با رویکردی دیالکتیکی، تکامل دریافت از مفهوم حق را در قالب سه مرحله بیان می‌کند: حق انتزاعی، اخلاق و حیات اخلاقی. حیات اخلاقی به عنوان آخرین گام از سه‌گانه دیالکتیکی علم حق که مفصل‌ترین بخش کتاب را نیز تشکیل می‌دهد به شرح دریافت هگل از نهادهای اساسی جامعه مدرن یعنی جامعه مدنی و دولت اختصاص دارد. نقد قرارداد اجتماعی، ارزش بازار آزاد در تحقق آزادی انسان و دریافت هگل از نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نیز نقش دولت در تحقق آزادی انسان، از جمله مباحث کلیدی و نیز مناقشه برانگیز این اثر است که منازعات تفسیری فراوانی حول آن شکل گرفته و در این درس به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود.

.


.

صوت جلسات درس‌گفتارهای عناصر فلسفه حق هگل

جلسه اول

مقدمه کتاب عناصر فلسفه حق

دریافت صوت جلسه اول

.

جلسه دوم

مقدمه کتاب عناصر فلسفه حق (ادامه)

دریافت صوت جلسه دوم

.

جلسه سوم

مقدمه کتاب عناصر فلسفه حق (ادامه)- حق انتزاعی (۳۴-۴۰)

دریافت صوت جلسه سوم

.

جلسه چهارم

حق انتزاعی (۴۱-۶۵)

دریافت صوت جلسه چهارم

.

جلسه پنجم

حق انتزاعی (۶۶-۷۵)

دریافت صوت جلسه پنجم

.

جلسه ششم

حق انتزاعی (۷۶-۹۳)

دریافت صوت جلسه ششم

.

جلسه هفتم

حق انتزاعی (۹۴- ۱۰۳)

دریافت صوت جلسه هفتم

.

جلسه هشتم

اخلاق (۱۰۴- ۱۰۹)

دریافت صوت جلسه هشتم

.

جلسه نهم

اخلاق (۱۱۰-۱۱۸)

دریافت صوت جلسه نهم

.

جلسه دهم

اخلاق (۱۱۹- ۱۲۸)

دریافت صوت جلسه دهم

.

جلسه یازدهم

اخلاق (۱۲۹-۱۴۱)

دریافت صوت جلسه یازدهم

.

جلسه دوازدهم

حیات اخلاقی (۱۴۲-۱۵۰)

دریافت صوت جلسه دوازدهم

.

جلسه سیزدهم

حیات اخلاقی (۱۵۱-۱۶۳)

دریافت صوت جلسه سیزدهم

.

جلسه چهاردهم

حیات خلاقی (۱۶۴-۱۸۱)

دریافت صوت جلسه چهاردهم

.

جلسه پانزدهم

حیات اخلاقی (۱۸۲-۱۹۵)

دریافت صوت جلسه پانزدهم

.


.

درس‌گفتارهای عناصر فلسفه حق هگل

مدرس: مصطفی زالی

دانشگاه تهران، نیمسال ۰۱-۱۴۰۱-۱۴۰۰

منبع اصلی:

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Nisbet, Hugh Barr Wood, Allen W – Elements of the Philosophy of Right

.


.

یک نظر برای “درس‌گفتارهای عناصر فلسفه حق هگل با تدریس مصطفی زالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *