مجموعه جلسات «توسعه»

مجموعه جلسات «توسعه»

«توسعه در ایران، در پرتو تجربیات جهانی»

غایت یک جامعه سیاسی، رفاه مادی اعضای جامعه، آزادی و امنیت سیاسی، برابری افراد در برابر قانون، برخورداری از حقوق طبیعی و بهروزی اعضای جامعه است. طبعا تحقق چنین غایتی مستلزم حرکت به سوی «توسعه» است.

در مجموعه جلسات «توسعه»، از یک سو کوشش شده است تا تعاریف و دعاوی متفاوتی از توسعه و مراحل آن عرضه شود و از سوی دیگر، تجربیات گوناگون کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته آسیایی و آمریکای جنوبی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد که ایران امروز ما، بیش از هر زمان دیگر به چنین‌گفتگوهایی نیاز دارد‌.

منبع جلسات: آرشیو جلسات کتابخوانی (گروه فراگیری)

با مدیریت: فریدون پرهام

منابع مطالعاتی در انتها آمده است

.


.

جلسه اول توسعه | ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

سخنرانی «رحمن قهرمانپور»

با عنوان «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»

«رحمن قهرمانپور» مترجم آثار گوناگونی از جمله کارهای فرانسیس فوکویاما است و همچنین مقالات و کتاب‌های مهمی درباره اوضاع سیاسی ایران به نگارش درآورده است.

.

جلسه دوم توسعه | ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

سخنرانی «رحمن قهرمانپور» درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»

طبقه‌بندی و جمع‌بندی مطالب بیان شده در جلسه قبلی به روایت شهرام اتفاق، شامل (۱) چهار موج توسعه، (۲) تعریف توسعه در موج چهارم، (۳) چرا آشنایی با مسیرهای متفاوت پیموده شده در جهت دست‌یابی به توسعه مهم هستند؟ و (۴) پرسشی درباره رابطه توسعه و مدرنیته.

.

جلسه سوم توسعه | ۳ مردادماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

شرح مختصری درباره «شاخص‌های حکمرانی خوب» در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام

.

جلسه چهارم توسعه | ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

مطالعه موردی کشور «ژاپن»

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی» – طرح پرسش‌هایی درباره «رابطه میان تحول اندیشه فلسفی و توسعه»

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام

.

جلسه پنجم توسعه | ۷ شهریورماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

مطالعه موردی کشور «کره جنوبی»

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی» – طرح پرسش‌هایی درباره «رابطه میان تحول اندیشه فلسفی و توسعه»

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام

.

جلسه ششم توسعه | ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

مطالعه موردی کشور «سنگاپور»

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی» – طرح پرسش‌هایی درباره میزان اهمیت زبان ملی و هویت ملی در دستیابی به توسعه

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام، با مشارکت قهرمان عظیم‌زاده

.

جلسه هفتم توسعه | ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

مطالعه موردی کشور «مالزی»

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی» – طرح مباحثی درباره پروژه فرهنگ‌سازی مکانیکی، مهندسی اجتماعی عظیم، مدرنیزاسیون فوری و اجباری، دوگانه اسلام‌گرایی و ملی‌گرایی، پادشاهی مشروطه، هویت ملی حداقلی، تکثر مذهبی و قومی، نگاه به شرق، و نسبت آن‌ها با توسعه.

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام

.

جلسه هشتم توسعه | ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

مطالعه موردی کشور «تایوان»

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی» – مباحثی درباره بنای یک کشور جدید و هویت ملی نو، مسیر تحول آسیایی و توسعه آمرانه.

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام

.

جلسه نهم توسعه | ۴ مهرماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

مطالعه موردی کشور «هند»

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی» – بررسی یک نمونه متفاوت: دستیابی به توسعه در غیاب زبان ملی، فقدان تحول اندیشه فلسفی و مدرنیته، در جامعه‌ای دارای سلسله‌مراتب موروثی و تبعیض‌های نهادینه شده، نمونه‌ای از تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی و …

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام، با مشارکت قهرمان عظیم‌زاده

.

جلسه دهم توسعه | ۱۱ مهرماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

مطالعه موردی کشور «ترکیه»

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»، به بررسی یک نمونه دیگر پرداختیم: توسعه در یک کشور نوظهور و تازه تاسیس، مهندسی اجتماعی در سطحی عظیم، ملت‌سازی توام با خشونت، توسعه آمرانه و ….

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام

.

جلسه یازدهم توسعه | ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

مطالعه موردی کشور «امارات»

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»، به بررسی یک نمونه در خاورمیانه پرداختیم: توسعه در یک کشور عربی نوظهور، با یک هویت ملی نوظهور، با رویکرد توسعه آمرانه، کشوری متشکل از قبایل و دارای ۷ امیر (سلطان).

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام، با مشارکت قهرمان عظیم‌زاده

.

جلسه دوازدهم توسعه | ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

مطالعه موردی کشور «آرژانتین»

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»، به سراغ یک نمونه در آمریکای جنوبی رفتیم. آرژانتین نمونه بارزی از ناکامی یک کشور متجدد و شبه اروپایی در دستیابی به توسعه است.

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام، با مشارکت قهرمان عظیم‌زاده

.

جلسه سیزدهم توسعه | ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

«گروه‌بندی نظریات توسعه»؛ بخش مقدماتی

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»، به سراغ گروه‌بندی نظریات توسعه رفتیم . . .

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام

.

جلسه چهاردهم توسعه | ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

«گروه‌بندی نظریات توسعه»؛ بخش دوم

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»، نخست به سراغ پادکست «دومان بهرامی‌راد» رفتیم و محتوای این پادکست را به عنوان یک نمونه از منازعات تئوریک فیمابین نظریه‌ها، بررسی و تحلیل کردیم. سپس بحث گروه‌بندی نظریات توسعه را دنبال کردیم، همچنین به سنت «خون‌بس» در ایران اشاره شد و …‌

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام

.

جلسه پانزدهم توسعه | ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

«ساختار نظام حکمرانی کشورهای توسعه‌یافته» / شیوه‌های ملت‌سازی به تعریف فوکویاما و معرفی چند ترکیب از ساختار ملت – دولت

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»، مطالبی درباره شیوه‌های تاریخی ملت‌سازی از منظر فوکویاما ارائه شد. سپس «ترکیب دیگ‌ هم‌جوش» یا melting pot، «ترکیب کاسه سالاد» یا salad bowl و «ترکیب شباهت خانوادگی» family resamblance و وضعیت‌های میانی آن‌ها، به عنوان چند ترکیب از ساختار درونی «ملت»ها معرفی شدند. مطالب این جلسه، به مباحث آتی ما درباره توسعه و ساختار نظام‌های حکمرانی ارتباط دارد.

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام

.

جلسه شانزدهم توسعه | ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

«ساختار نظام حکمرانی کشورهای توسعه‌یافته» / ماجرای فدرالیسم، مرکزگرایی، تمرکززدایی، حکمرانی غیرمتمرکز و ارتباط این مفاهیم با «توسعه» …

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»، به سراغ بررسی مفاهیم فدرالیسم، مرکزگرایی و تمرکززدایی رفتیم و تفاوت‌های میان آن‌ها را بررسی کردیم و سپس به جست‌‌و‌جوی مسیر کشورهای توسعه‌یافته جهان پرداختیم.

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام

.

جلسه هفدهم توسعه | ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»، به سراغ مفاهیم توسعه انسانی آمارتیاسن رفتیم. از سوی دیگر، همچنان در حال مطالعه فصل ششم از جلد دوم کتاب بشیریه (جان رالز) هستیم و آمارتیارسن از منظری متفاوت، متاثر از رالز است.

به روایت زهرا رهایی و حسن فشارکی با مدیریت فریدون پرهام

.

جلسه هجدهم توسعه | ۷ آذرماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

«ساختار نظام حکمرانی کشورهای توسعه‌یافته»
مقایسه هند فدرال با ژاپن دارای حکمرانی غیرمتمرکز. در تداوم بحث درباره فدرالیسم، مرکزگرایی، تمرکززدایی، حکمرانی غیرمتمرکز و ارتباط این مفاهیم با «توسعه» …

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»، به سراغ میزان مرکزگرایی و تمرکززدایی دو کشور فدرال و غیر فدرال رفتیم تا ثابت کنیم، مجادله درباره فدرالیسم تا چه حد بیهوده است و کشورهای توسعه یافته جهان امروز، جملگی به سوی سطوح بالای تمرکززدایی حرکت کرده‌اند.

.

جلسه نوزدهم توسعه | ۷ آذرماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»، همچنان بحث درباره آمارتیاسن را ادامه دادیم. به‌علاوه، در حال مطالعه فصل ششم از جلد دوم کتاب بشیریه (جان رالز) هستیم و آمارتیارسن از منظری متفاوت، متاثر از رالز است.

به روایت زهرا رهایی، با مدیریت فریدون پرهام

.

جلسه بیستم توسعه | ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲

دانلود مستقیم صوت این جلسه

شنیدن در انکر | کستباکس | اسپاتیفای

بررسی «نظریه تقدم توسعه اقتصادی» از منظر «میلتون فریدمن» / به‌همراه مرور:

تجربه «شیلی»

در تداوم گفتگوهای انجام شده درباره «توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی»، به سراغ بررسی «نظریه تقدم توسعه اقتصادی» از منظر «میلتون فریدمن» رفتیم و سرگذشت «شیلی» را به‌عنوان یک نمونه تاریخی بررسی کردیم. همینطور ادعای نائومی کلاین درباره میلتون فریدمن و بچه‌های شیکاگو مورد بررسی قرار گرفت.

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت فریدون پرهام

.

ادامه دارد…

.


.

کتاب‌های زیر، برخی از مراجع در این جلسات بوده است:

📚 ظهور ژاپن مدرن – نگاهی به مشروطه ژاپنی، ویلیام جی بیزلی، ترجمه شهریار خواجیان، انتشارات ققنوس.

📚تاریخ تجدد ژاپن، ترجمه هاشم رجب زاده، انتشارات جهان کتاب. 

📚 کره جنوبی، نوشته کیم هیونگ ای، مترجم جواد قربانی آتانی، انتشارات دنیای اقتصاد.

📚 سنگاپور، نوشته دیان موزی و آر.اس.میلان، ترجمه  داود حیدری، انتشارات دنیای اقتصاد.

📚سنگاپور از جهان سوم به جهان اول، نوشته لی کوان یو، ترجمه مهدی افشار، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

📚 تایوان، نوشته جی تایلور، ترجمه  داود حیدری، انتشارات دنیای اقتصاد.

📚 مالزی، نوشته باری وین، ترجمه  جواد قربانی آتانی و سمیرا صادق ابدلی، انتشارات دنیای اقتصاد.

📚 پزشک در ردای نخست وزیر – یادداشت‌های ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی طی ۲۰ سال، ترجمه محمد مقدس، انتشارات اطلاعات.

📚 چین، نوشته دیوید گودمن، ترجمه  سجاد امیری، انتشارات دنیای اقتصاد.

📚 چین چگونه سرمایه‌داری شد؟ نوشته رونالد کوز و نینگ وانگ، ترجمه پیمان اسدی، انتشارات دنیای اقتصاد.

📚 توسعه در سایه خشونت، نوشته داگلاس سی نورث، جان جی والیس و بی آر وینگاست، ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور. انتشارات روزنه.

📚 اقتصاد و آرمانشهر، نوشته جفری هاجسون، ترجمه آرش طهماسبی، انتشارات دنیای اقتصاد.

📚 نظم و زوال سیاسی، نوشته فرانسیس فوکویاما، ترجمه رحمن قهرمانپور. انتشارات روزنه‌.

📚 تبهکاران اقتصادی، نوشته ریموند فیلمنامه و ادوارد میگل، ترجنه فرخ قبادی، نشر نگاه معاصر.

📚 نظریه‌های اقتصادی توسعه، دایانا هانت، مترجم غلامرضا آزاد (ارمکی)، نشر نی.

📚 سرمایه‌داری به سبک چینی، نوشته یانگ هوانگ، ترجمه نیایش امیدی، انتشارات دنیای اقتصاد.

📚 روانکاوی در آسیا، نوشته آلف گرلاش، سوئر واردین و ماریا ساویا هوک، ترجمه ترانه کوهستانی و زهرا قنبری، نشر قطره.

📚 هند باستان، نوشته آرتور لولین بشم، ترجمه فریدون بدره‌ای و محمود مصاحب، انتشارات علمی و فرهنگی.

📚 راه باریک آزادی، نوشته دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، ترجمه علیرضا بهشتی و جعفر خیرخواهان، نشر روزنه.

📚 کتاب چین، نوشته هنری کیسینجر، ترجمه حسین راسی، انتشارات فرهنگ معاصر.

📚 کتاب اسلام‌گرایی، نوشته ارنست نولته، ترجمه مهدی تدینی، نشر ثالث.

📚 کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت، نوشته مت اندروز، لنت پریچت و مایکل وولکاک، ترجمه جعفر خیرخواهان و مسعود درودی با مقدمه احمد میدری.

📚 کتاب مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد، درس‌های رهبری حاکم دوبی، نوشته یاسر جرار، ترجمه علی علی‌پناهی.

📚 فدرالیسم در جهان سوم، ۲ جلدی، نوشته محمدرضا خوبروی پاک، نشر هزار.

📖 چگونگی تفکیک وظایف محلی از وظایف ملی در نظام های بسیط غیرمتمرکز – مرکز پژوهش‌ها

رتبه نظام حکمرانی کشورها

فایل اطلاعات رتبه کشورهای جهان در «شاخص‌های حکمرانی خوب» | فایل صوتی مربوطه

Worldwide Governance Indicators (WGI)

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *