ساکن روان

نوشتاری در چیستی و کارکردهای «سنت»

نوشتاری در چیستی و کارکردهای «سنت» یکی از مهمترین و پیچیده­ترین پدیده­های فرهنگی بشری «سنت­ها» هستند. هر انسانی از پیش از تولید تا پس از مرگ درگیر سنت­هاست و با آن­ها می­زید. اما این سنت­ها چیستند و چه کارکردهایی دارند؟ دین با سنت چه نسبتی دارد؟ آن­ها ثابت­اند یا متغیر؟ همیشه کارکردهای مثبت دارند یا […]