مصاحبه اختصاصی صدانت با علیرضا علوی‌تبار؛ برابری دغدغه آینده روشنفکران دینی خواهد بود

مصاحبه اختصاصی صدانت با علیرضا علوی‌تبار؛ برابری دغدغه آینده روشنفکران دینی خواهد بود

یکی از تفاوت های روشنفکری  چه دینی و چه غیر دینی، با جریانات آکادمیک حساس بودن نسبت به مسائل مبتلا به جامعه است. وقتی مسائل جامعه و حساسیت های جامعه تغییر می کند، از آنجا که روشنفکران احساس مسئولیت می کنند، به حل موضوع و مسائل جامعه می پردازند.

ساکن روان

نوشتاری در چیستی و کارکردهای «سنت»

نوشتاری در چیستی و کارکردهای «سنت» یکی از مهمترین و پیچیده­ترین پدیده­های فرهنگی بشری «سنت­ها» هستند. هر انسانی از پیش از تولید تا پس از مرگ درگیر سنت­هاست و با آن­ها می­زید. اما این سنت­ها چیستند و چه کارکردهایی دارند؟ دین با سنت چه نسبتی دارد؟ آن­ها ثابت­اند یا متغیر؟ همیشه کارکردهای مثبت دارند یا […]