چرا مراجع تقلید را به مناظره طلبیدم و چرا آنان نیامدند؟

چرا مراجع تقلید را به مناظره طلبیدم و چرا آنان نیامدند؟

قریب چهل سال است مراجع تقلید حکومتی ایران «قرائت رسمی غیر معقول و خشونت پرور از کتاب و سنت» را در ایران پشتیبانی، ترویج و تئوریزه می‌کنند. محیط آنان با انواع قداست‌ها و القاب توهم‌آور چنان آراسته شده که گویی آراء و افکار و فتاوی و مواضع سیاسی و اجتماعی آنان فوق هر گونه پرسش و انتقاد قرار دارد. آنان که مدعی تولیت بر دینِ تولیت ناپذیر اسلام هستند مستقیم و غیر مستقیم هر سخن نو در باب دین و تفسیر کتاب و سنت را که با آموزه‌های سنتی آنان نمی‌سازد القاء شبهه، بدعت‌گذاری و انحراف می‌نامند. تکیه گاه تئوریک همه فشارهای گوناگون که از سوی نهادهای متعدد برای محدود و منزوی کردن صاحبان آراء و اندیشه‌ها نوو در باب دین، اِعمال می‌شود آن آراء و فتاوای فقهی است که از قلم و زبان آن مراجع صادر می‌شود. در حال حاضر آن مراجع دینی در پیدایش خسارت‌های کلان سیاسی،، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی و معنوی ناشی از قرائت خشونت آمیز از کتاب و سنت مهم‌ترین نقش‌ها را دارند.

محمد مجتهدشبستری:

1-      قریب چهل سال است مراجع تقلید حکومتی ایران «قرائت رسمی غیر معقول و خشونت پرور از کتاب و سنت» را در ایران پشتیبانی، ترویج و تئوریزه می‌کنند. محیط آنان با انواع قداست‌ها و القاب توهم‌آور چنان آراسته شده که گویی آراء و افکار و فتاوی و مواضع سیاسی و اجتماعی آنان فوق هر گونه پرسش و انتقاد قرار دارد. آنان که مدعی تولیت بر دینِ تولیت ناپذیر اسلام هستند مستقیم و غیر مستقیم هر سخن نو در باب دین و تفسیر کتاب و سنت را که با آموزه‌های سنتی آنان نمی‌سازد القاء شبهه، بدعت‌گذاری و انحراف می‌نامند. تکیه گاه تئوریک همه فشارهای گوناگون که از سوی نهادهای متعدد برای محدود و منزوی کردن صاحبان آراء و اندیشه‌ها نو در باب دین، اِعمال می‌شود آن آراء و فتاوای فقهی است که از قلم و زبان آن مراجع صادر می‌شود. در حال حاضر آن مراجع دینی در پیدایش خسارت‌های کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی و معنوی ناشی از قرائت خشونت آمیز از کتاب و سنت مهم‌ترین نقش‌ها را دارند.

2-      صاحب این قلم که پس از پیروزی انقلاب 1357 چه در آن سالها که شخصا کار سیاسی می‌کرد و چه پس از آن که به دانشگاه رخت کشید، همواره از این قرائت خشن و زیان‌بار انتقادهای صریح و جدی و گاهی گزنده به عمل آورده و برای رسیدن به قرائتی انسانی و معقول و اخلاقی از کتاب و سنت کوشیده است، فکر می‌کند هنگام آن رسیده که آن مراجع والامقام از برج عاج خود فروتنانه بیرون آیند، القاب توهم‌آور را از خود بتکانند و خود را بالاتر از دیگران به حساب نیاورند و به شیوه همه دانشمندان راستین در محیط‌هایی که از هاله‌های آفت آمیز قداستهای موهوم پاک است مانند دانشگاه‌های بزرگ کشور حاضر شوند و روی در روی پرسش‌کنندگان بنشینند و شخصاً این مسئولیت اخلاقی را بپذیرند که به نقدهای عقلانی و اخلاقی جدی که به آراء و افکار و مشی آنها وارد است پاسخ گویند. من معتقدم تا این رویاروئی مستقیم اتفاق نیفتد آن محیط بسته سنتی منجمد که مراجع تقلید در آن بسر می‌برند باز نخواهد شد و چرخه عقیم سلطه‌پذیری آنان از عوام و تنها به خواسته‌ها و افکار عوام اندیشیدن و فتوا دادن برای امور مربوط به عوام و تربیت مبلّغ برای عوام را مهم‌ترین مشغله خود دانستن، ادامه خواهد یافت و قرائت رسمی دینی کشور ما همچنان قرائت عوامانه خواهد بود.

3-      در ماه‌های اخیر وقتی فشارهای وارد بر صاحب این قلم تا آنجا پیش رفت که مقامات دینی و سیاسی در چندین دانشگاه بزرگ کشور برای سخنرانی اینجانب مانع تراشی کردند و گفتند چون محمد مجتهد شبستری در موضوعات دینی القاء شبهه می‌کند جلسات او باید به صورت مناظره انجام شود، از خود پرسیدم با وضع مبتذل و غیرمؤثر و غیر مفید که مناظرات در کشور ما دارد من با چه کسانی اگر مناظره کنم کار لغو انجام نداده ام؟ پس از قدری تأمل پاسخ خود را چنین یافتم که تنها رویاروئی مستقیم، با «مراجع تقلید» آنهم در محیط دور از هاله‌های قداست موهوم و پرداختن به پرسشهای بنیادین و طلب جوابهای صریح آن آقایان به این پرسشها و بحث درباره جوابهای آنها است که ممکن است کار لغو نباشد و شاید تاحدودی موجب تحول فکری و تکان خوردن قرائت رسمی منجمد و خشونت‌زای دینی گردد. به خودم گفتم آری تنها در این صورت است که اگر مناظره انجام شود مبتذل و لغو نخواهد بود.

4-      وقتی به این نتیجه رسیدم که تنها مناظره موثر و مفید و غیر مبتذل، مناظره با آقایان مراجع تقلید است طی یک یادداشت. آمادگی خودم را برای چنان مناظره‌ای اعلام کردم و درخواست نمودم فردی از آن آقایان، در دانشگاه تهران که بیش از هر جای دیگر فضای علم است و قداست‌های توهم خیز در آنجا وجود ندارد با حضور اهل نظر و علم و دانشجویان و دیگران با همۀ ما مستقیما رویا رو شود و مانند یکی از ما در کنار ما بنشیند و به پرسشهای من و دیگران پاسخ دهد یا آرا و یا افکار مرا نقد کند و شخصا مسؤلیت سخنان خود را بر عهده بگیرد. من اعلام کردم که موضوع مناظره می‌تواند این باشد «اعتبار اجتهاد فقهی در جهان حاضر». در نظر داشتم اگر فردی از آقایان اعلام آمادگی کند از ایشان بخواهم در نقد آن چند مقاله که من در آنها اعتبار اجتهاد فقهی آقایان (در غیر مسائل مربوط به عبادات) در عصر حاضر زیر سئوال برده ام اقلاً پنج صفحه‌ای بنویسند و منتشر کنند و پس از آنکه علاقمندان، مقالات من و نقد آقایان را خواندند با یکدیگر به مناظره بنشینیم.

5-      گرچه پرسش‌های بنیادین در حال حاضر که متوجه آراء و افکار و فتاوی مراجع تقلید است زیاد است اما من می‌خواستم از آن آقایان در جلسه یا جلسات مناظره، از جمله، این سوالات را بپرسم:

الف– در عصر حاضر اعتبار اجتهاد فقهی شما در غیر از عبادات یعنی اجتهاد فقهی در باب امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جزائی، خانواده و… در جامعه‌ای مدرن مانند جامعه ایران بر کدامین مبناهای معقول و قابل دفاع استوار است؟

ب– چرا تشکلهای جنایتکاری مانند داعش تئوری فقهی خود را در همان فقه سنتی می‌یابند که شما آن را نمایندگی می‌کنید؟ احکام و فتاوی شما در کجاها با احکام و فتاوی داعش متفاوت است؟ آیا شریعت شما همان شریعت داعش است یا با آن متفاوت است؟

ج- شما دلسوزان و رهبران دیانت و ایمان مردم چرا در برابر صدها حادثه زیانبار که در صحنه سیاست و اقتصاد و فرهنگ کشور ما اتفاق می‌افتد و ایمان و دین مردم خصوصا نسل جوان را بر باد می‌دهد سکوت پیشه می‌کنید و فقط گهگاهی چگونگی لباس بانوان توجه شما را جلب می‌کند که مبادا درهای جهنم باز شود!

چرا آقایان نیامدند؟

اینک از خود می پرسم چرا آقایان مراجع تقلید حکومتی درخواست مناظره صاحب این قلم را بی پاسخ گذاشتند و به صحنه نیامدند. شاید بتوان سه دلیل ذکر کرد:

1-      آنها شأنشان را اجل از این می‌دانند که مستقیما در مناظره‌ای با دیگران روبرو بنشینند. پاسخ این دلیل این است که مگر آنها خودشان را شاگرد امام صادق (ع) و امام رضا (ع) نمی‌دانند؟ آن دو حضرت مستقیما با دیگران به مناظره می‌نشستند و این از مسلمات تاریخ تفکر شیعه است آیا آقایان شأن خودشان را بالاتر از امامان شیعه می‌دانند؟

2-      آنان در چنان کهولت سنتی به سر می‌برند که شرکت در چنین جلساتی برایشان مقدور نیست. پاسخ این دلیل این است که این مدعا خلاف مشاهدات ما از آنها است خدا را شکر که بعضی از آقایان از سلامت نسبی خوبی برخوردارند و همواره حوزه علمیه از تدریس آنها و عموم مردم از افاضات آنها در تلویزیون در ایام ماه مبارک رمضان و مانند آن استفاده می‌کنند.

3-       آقایان با آن دانش‌ها و اصطلاحات و مفهوم‌ها که مجتهد شبستری در استدلالهای خود از آنها استفاده می‌کند چون، مفهوم‌ها و اصطلاحات مربوط به هرمنوتیک جدید و فلسفه زبان‌های جدید آشنا نیستند و بنابر این شرایط مناظره فراهم نیست.

تنها مطلبی که در اینجا می‌توانم بگویم این است که اگر دلیل سوم درست باشد معنایش این است برای آن آقایان محترم اصلا معلوم نیست که من چه می گویم و مبناهای من چیست تا بتوانند درباره صحت و سقم استدلالهای من داوری کنند. اگر اینطور باشد جای این سؤال است که چرا آنان بدون آگاهی لازم از استدلالها و مبناهای من، در خلوت و جلوت به سخنان و افکار و آراء من مارک القاء شبهه، بدعت‌گذاری و انحراف می‌چسپانند و مانع رشد تفکر دینی و رواج یک قرائت انسانی بدون خشونت از کتاب و سنت در جامعه ما می‌شوند که من با تمام وجودم بر حسب وظیفه اخلاقی در راه آن گام برمی‌دارم.

گمان می‌کنم آن دسته فضلای محترم که در روزهای اخیر پیشنهاد مناظره با اینجانب دادند و گاهی خرده گرفتند که این چه اصراری است که می‌گوئی فقط با مراجع تقلید مناظره می‌کنم، اکنون دلیل اصرار من را با توضیحاتی که دادم درک کنند. من ضمن سپاس‌گزاری از آن فضلا می‌گویم گرچه بعضی از شما آقایان با من دوستانه سخن نمی‌گوئید ولی در عین حال من برای همه شما احترام قائلم و به شما عرض می‌کنم آقایان من کار لغو نمی‌کنم. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ (قرآن مجید/11/888).

.


.

چرا مراجع تقلید را به مناظره طلبیدم و چرا آنان نیامدند؟

نویسنده: محمد مجتهدشبستری

منبع: سایت محمد مجتهد شبستری

تاریخ نشر اینترنتی: دوشنبه 6 دی 1395

.


.

10 نظر برای “چرا مراجع تقلید را به مناظره طلبیدم و چرا آنان نیامدند؟

 1. انقلاب فرهنگی فقط برای دانشگاه ها اعمال گردید،آن هم دریک کلمه جابجایی فیزیکی فیزیکی اساتید ودانشجویان و7الی8واحد درست نیروهای ذخیره را به دانشگاه گسیل ،ودانشجوهای نخبه را به غرب بفرستند ،وبر گردند ،همان آش وهمان کاسه ،انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها انجام پذیرفت نه لا غیر،وتاسیس تعاونی دانشگاه آزاد که پول وعمر جوانان را تبدیل به مدرکی با عنوان ومهمور به دانشگاه آزاد خرابآباد فلان شهرک،144
  واحد بگذرانی ومرخص ،،،نه کار مربوط به رشته یافت میشود میشود،نه شخص دیگر بضاعت مالی ندارد ادامه دهد،یا بایستی به خارج برود دیاتاآخر عمر سربار پدر ومادر گردد،آقایانی که دانشگاه بدون برنامه نیاز اشتغال جامعه برای بهره وری وارزش افزوده تدارک دیده اید،فکر این نگون بخت ها را نموده اید،رسته تحصیلی بایستی متناسب با نیاز جامعه واسپانسر مطلوب داشته باشد ،وبر حسب نیاز به بمرکز آزمون ارائه گردد،وبعد تامین نیرو شود،چرخش پول ،مدرک ،کالا،
  تا زمانی که وجود دارد ،سرنوشت علم ودانشگاه وحوزه همین است که انتظار داشتیم

 2. یادم هست وقتی کوچک بودم بابام به قصد احسان گفت: روزی کلاغ بچه‌ای‌بقصد تقاضا به مانانش گفت:این لانه راآلوده کردیم‌ برویم لانه‌جدید؛ مانانش گفت وقتی لانه جدید برویم آن‌قسمت که آلوده‌میکند‌آیاباماهمراه‌هست؟؟…ماند‌این در گوشة مغزواندیشه‌ام…وخیلی اتفاقات افتاد، ودیدم آنهائیکه با علاقه نتوانسته‌اند ساختارشان را تغییردهندومیزان‌کنندنیز در دام این مشکل‌اند.ان‌الله‌لا‌یغیرما…تانشود نخواهیم شد.

 3. اینها واهمه آن دارند که مردم بفهمند قریب 40 سال است هیچ حرفی برای گفتن و طرحی برای عمل نداشته اند جز تقویت تقدس مأبی و شعارهای پوچ و عوامانه شان.
  دست آورد رهنمود های آقایان فقها را در وضع دین گریزی جوانان و اشتیاق عامه مردم به ریاکاری و دزدی و دروغ و خرافات به عینه خبر از تلاش بی وقفه آن حضرات در مسیر ترقی هر چه بیشتر و بهتر سنت گرایی می دهد والحق که موفق بوده اند. هر چند به وقت پاسخ گویی که برسد دست آویزشان یک تارموی دخترکی است که در خیابان نمایان است و برنامه های صهیونیستی مخالفین اسلام راستین در جهت تساهل و تسامح که گویی تنها اینها هستند که مردم را به گناه و دین گریزی مبتلاء کرده است وگرنه ما به وظیفه خود عمل کرده ایم نتیجه اش هم نماز های جمعه و برنامه های الهیاتی شبکه دو !!
  آقای شبستری زهی خیال باطل که اینها با شما نامه نگرانی کنند چه رسد به مناظره! خاطرات تلخ مناظرات آیت الله مصباح یزدی با عبدالکریم سروش یا نامه نگاری های آیت الله سبحانی و عبدالکریم سروش از یادشان نرفته است و امروز وصف حالشان این حکایت است:
  خطیبی را گفتند “مسلمانی” چیست؟
  گفت: من مردی خطیبم، مرا با مسلمانی چکار؟
  عبید زاکانی
  والسلام .

 4. اینکه ائمه بزرگوار با مخالفین فکری به مناظره می نشستند بحثی نیست،از لوازم هر کاری رعایت عدالت است، لذا ضروری و اخلاقی است که طرفین مناظره از سطح متوازنی برخوردار باشنداز اینرو ائمه طاهره خود با بزرگان ادیان و مکاتب به مناظره رسمی می نشستند اما افرادی را که توان متناسب نداشتند به شاگردان خود ارجاع می دادند مگر اینکه فرد مزبور به عنوان سوال امری را از حضرات می پرسیدند و رویه مناظره در میان مطرح نبود و این مسئله ای اخلاقی برای حفظ حرمت طرف مقابل و حفظ حریم علم است.
  در این میان بزرگانی چون خسروپناه و محمد محمدرضایی و… که دست پروده اساتید خویش، مراجع عظام هستند اعلان آمادگی برای مناظره نمودند. کاش آقای مجتهدی شبستری به جای رفتارهای پوپولیستی حرمت علم را پاس می داشتند واگر واقعا به دنبال راهکاریابی برای حل معضلات اجتماعی و … بودند از حاشیه سازی و غوغاسالاری برای بزرگ نمایی خویش و… دست برداشته و طبق برداشتی که خود از رفتار ائمه داشتند به مناظره آقایان می شتافتند.
  کاش به جای موج سواری بر وضعیت تلخ جامعه که نتیجه تفکرات اومانیستی و لیبرالی دوستان آقای شبستری در دولت های بعد انقلاب بوده،زحمت ترسیم و تدوین نظرات مبتنی بر فلسفه های مظاف مورد احتیاج کشوررا قبول می نمودند و از فضای علم متجرد فاصله میگرفتند.
  هرچند سرمایه مراجع عظام فقط منبر و درس بود و داشته شما و دوستانتان،تمام دولت های بعدانقلاب!این گفتار و رفتار چیزی نیست جز فراکنی برای فرار از مشکلاتی، که خود و دوستانتان ایجاد کرده اید و اندیشه های ناب رابا تیرهای کنایه، تحجر نامیدید و افکار التقاطی تاریخ مصرف گذشته خود را نوشخوار برخی هواداران نمودید. کلام بسیار است و درد بی پایان.
  تاریخ در صحت

 5. بهتر این ست که شبستری ، مناظره با شاگردان تراز اول را پذیرفته و آنجا ضمن طرح اولیه و اصلی مباحثش، دلایلی از اینکه چرا نباید شاگردان گسیل می‌شدند را نیز مطرح میکرد شاید بدین ترتیب یکی از مراجع مورد نظرش وارد مناظره میشد. بهرحال استدلال و منطق تاثیر خودش را میگذارد چه با مناظره و چه بدون آن.

 6. ? پاسخی متفاوت به جناب مجتهد شبستری
  #بازتاب
  ✔️ به لطف صديق معظم جناب آقاي زاهدپور عزيز، ادعانامه دانشمند محترم جناب آقاي شبستري را دو روز پيش از انتشار مطالعه کرديم. نکاتي به ذهن مي رسد که اختصارا عرض مي کنم.

  1⃣ در مورد بند 1: در تمامي اين فراز مطالب و نکات متعددي بدون ارائه هر گونه دليل ادعا شده است. در اينجا ظاهرا خطاب به مراجع تقليد حکومتي و داخل ايران است. در ايران مراجع تقليد غير حکومتي هم هست و نيز در خارج ايران مراجعي وجود دارند، اما در اينجا آنها مورد خطاب نيستند. البته آنچه که در اخبار رسانه ها و افواه عمومي بازتاب داده شده؛ عموم مراجع عظام تقليدند که طبعا با توضيح ايشان آن برداشت عمومي ابتدائي اشتباه است.

  اينکه مراجع تقليد حکومتي داخل ايران، همگي بدون استثناء و در همه فتاوي و اظهاراتشان، قرائتي غير معقول و خشونت پرور از کتاب و سنت، را ترويج و تئوريزه کنند، ادعاي بزرگي است و با شواهد متعدد نقض مي شود. البته نفي کلي صحيح نيست و احيانا برخي از ايشان در بعضي از نظرات ممکن است چنين باشند، اما تعميم دادن آن به همه در تمامي فتاوي قطعا باطل است.

  قداست ها و القاب توهم آور هم عمومي و هميشگي نيست، و به فرض که باشد در سنت حوزوي منافاتي با سؤال و نقد و انتقاد عالمانه ندارد. طبعا ايشان گاهي در دروس حوزوي هم شرکت داشته و نحوه تدريس و ارتباط استاد و شاگرد را ملاحظه کرده اند که چگونه از پرسش و بحث و ايراد شبهه سرشار است. پرسش منافاتي با قدسي بودن مقام علم و معلم ندارد. قداست هم اختصاصي به حوزه ندارد. علم در هر جا باشد محترم است و اين احترام تلازمي با مورد سؤال واقع شدن ندارد.

  به چه دليل مدعي توليت ناپذيري اسلام شده اند. اسلام هم مانند ساير معارف کارشناسان و علما و متولياني دارد که براي افراد ناآگاه به شرح و تبيين آن معارف پرداخته و به هدايت اناسي اشتغال دارند. چطور ديگر علوم طبيعي و انساني متولي دارد اما اسلام نه؟ منکر مدعيان دروغين توليت نيستم ولي انکار اصل توليت بي وجه است.

  سخن نو در باب دين اگر روشمند و بر اساس اصول و مباني عقلاني باشد چه مانعي دارد و هماره حوزه هاي ديني از آن استقبال کرده اند. اين بسيار نابخردي است اگر کسي تصور کند معارف اسلامي از همان ابتدا به اين شکل موجود از تفصيل و شرح و تبيين بوده و هيچ تغييري در طول تاريخ در آن واقع نشده است. بله حرفهاي بيهوده غير عالمانه هم زياد بوده که طبيعتا علماي راستين به آن وقعي ننهاده و مقلدان خود را از وقوع در آن انحرافات برحذر داشته اند.

  فشارهاي نهادهاي متعدد، دلايل ديگري داشته و اکثرا مرتبط به نظرات مراجع تقليد نيست.
  اينهم که قرائت خشونت آميز به مثابه امري ضد ارزش تلقي شده محل بحث است. اولا تعريف شما از خشونت چيست؟ ثانيا اگر بر اساس ادله متقن و قطعي، متدين و متيقن به دين و شريعتي خاص هستيم، و احکامي را بر اساس ضوابط مستدل و عالمانه از اجزاء آن دين مي دانيم، اينکه عده اي آن احکام را خلاف عقل يا خلاف حقوق بشر يا خشونت آميز بدانند، موجب دست برداشتن از آن احکام نخواهد بود. دست برداشتن از آنها تنها در صورتي ممکن است که آن منظومه و سيستم فکري را بالمرة ترک کنيد. و الا بر اساس اميال و مشتهيات نفساني و خوش آمد خود يا ديگران نمي توان به بعضي احکام اعتقاد ورزيد و عمل کرد و برخي را ترک نمود.

  2⃣ در مورد بند 2: تعبير برج عاج تعبيري مؤدبانه نيست و ديگري هم مي تواند آن را براي خود ايشان استعمال کند. غالب مراجع که نه اعتقادي به القاب دارند نه احترامات ديگران براي ايشان توهمي ايجاد مي کند که اگر غير اين باشد در مرجعيتشان شک است و سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود. بالاتر بودن ايشان از ديگران هم (ولو خودشان به آن معتقد نباشند) به واسطه علمي است که دارند و تقوائي که به آن متخلقند. ساير علما و دانشمندان غير ديني هم از جهال بالاترند. انسانها هر چند همگي در انسانيت مشترکند اما بديهي است به واسطه علم و فضل و فن و هنر و ايمان و تقوا مراتب مختلفي خواهند داشت.

  تصور اينکه دانشگاه بدون قداست و نامحترم است تصور درستي نيست.
  مناظره با علما مي تواند در مکانهاي ديگر هم صورت بگيرد. چه نيازي است که منحصر در دانشگاه شود.
  نقدهاي عقلاني و اخلاقي جدي از توهمات سائل است و در حين مناظره روشن خواهد شد که نقد است يا توهم و جدي است يا هزل.

  محيط بسته سنتي منجمد هم رديف کردن کلمات است براي تأثير گزاري رواني و الا مي توان همين ادعا را راجع به دانشگاه هم داشت. آزاد انديشي در حوزه هاي علمي و حلقات تدريس اگر در حوزه بيشتر نباشد کمتر از دانشگاه نيست.

  __________________________
  ✅ @ijtihadnetwork

 7. ادامه:
  تعميم سلطه پذيري عالمان از عوام به همه دانشمندان، مدعايي بي دليل است. رفع نيازمنديهاي عوام هم بسيار ارزشمند است. مگر اطباء که همّشان بر صحت بخشي به عوام است مرتکب گناه شده اند.

  رفع نياز عوام و استخراج حکم شرع براي عوام و تبليغ و هدايت ايشان، چه مناسبتي با تعبير قرائت عوامانه دارد. مغالطه اي بيش نيست. نعوذ بالله انبياء الهي و اولياء ايشان هم که در صدد هدايت خلق بودند قرائت عوامانه داشتند؟ در ثاني عوام در اينجا به معناي کساني است که علم و توان استخراج احکام دين را ندارند، و ممکن است هر کدام در رشته خود از علم و تخصص و مهارت بالايي برخوردار باشند.

  3⃣ در مورد بند 3: عرض مي شود همانگونه که شما تنها مناظره با مراجع، آنهم در غير مکان لايق به آن مناظره، را مفيد دانسته و ساير اقسام را لغو تلقي مي کنيد؛ اين حق را براي ديگران و منجمله مراجع قائل باشيد که مناظره رو در رو با شما را لغو بدانند و اين امر را به نحوي ترويج باطل و اهميت دادن به امري مبتذل و غير مهم بدانند.

  4⃣در مورد بند4: چرا تصور مي کنيد محيط دانشگاه غير مقدس است. همه فضاهاي علمي مقدس و محترمند. اما در مورد مباحث ديني مناسبتر است در محيطهائي که محل بحث و مباحثه اصلي آن مباحث است و اهل نظر مرتبط و عالمان آن مباحث در آنها بيشتر حضور دارند، يعني حوزه هاي علميه، اين مناظره صورت گيرد. البته دانشجويان و طلاب و فضلا هم امکان حضور خواهند داشت. اما حضور طلاب و فضلاي حوزه در دانشگاهها به دليل بافت خاص دانشجوئي و ناهمسنخي ظاهري دو قشر از دانشپژوهان مشکلاتي دارد و ممانعتهایی هم توسط دربانان و نگهبانان صورت مي گيرد. لذا خوب است شما هم مانند يکي از ديگر طلاب به حضور مراجع حاضر شويد و سؤالات خود را متعلمانه بيان فرمائيد شايد نصيبي ببريد، و الا لاف در غريبي چندان توش و تواني نمي خواهد.

  5⃣ در مورد بند 5: سؤال فرموديد چرا آقايان نيامدند؟ عرض مي کنم شما چرا نرفتيد. بهانه هائي مثل قداست و القاب و امثالهم که جواب نيست. مگر ديگران که از ائمه سؤال مي کردند خود به محضر ايشان نمي رفتند. در ثاني بر امام واجب نبود پاسخ دهد و گاهي پاسخ نمي دادند. ثالثا گاهي شاگردان خود را به پاسخ دادن ترغيب مي کردند.

  ▪️در مورد دليل سوم، عرض مي شود ممکن است ادله شما مشتمل بر اصطلاحات خاص و علومي باشد که بعضي از مراجع در آن زمينه تخصصي ندارند و البته اين هم نقصي براي ايشان نيست. ديگراني هستند که آشنائي دارند و اعلام آمادگي براي پاسخگوئي کرده اند. اما هر گاه نتايج حاصله از ادله شخص خاصي منجر به انکار برخي اصول مسلم و ضروريات ديني باشد، از آنجا که آن اصول قطعي و يقيني است، استدلالات منجر به مخالفت با آن اصول مسلم به حکم عقل باطل است حتی اگر از جزئيات آن آگاه نباشيم.

  مثلا اگر شخصي به خيال خود امري را خشن و مخالف حقوق بشري بداند (مثلا قصاص يا حجاب يا …)، و بعد به همين دليل اين را امري غير عقلاني و مخالف قرائت مسالمت آميز ديني بداند، لازم نيست ريز ادله او را بدانيم. صرف مخالفت با اجماع و ضرورت متدينين براي اثبات انحراف او از دين کفايت مي کند.

  ?هادی مکارم

  __________________________
  ✅ @ijtihadnetwork

 8. نوشتة‌ تقدیمی‌ مورخ 95/10/6 به‌ منظور تأیید یا‌‌‌‌‌‌‌‌ نفی‌ سروری‌ نبوده‌،تقدیم به‌پیشگاه‌سروران مکرم و محترمی است که در ترسیم سرنوشت زیبای الهی خود‌همت مصروف داشته‌‌، دائم تشنة‌‌‌‌‌بهبود حال و تحول دراحوال گشته و با مظهریت خیر و برکت های الهی همت خادمیّت به کمر بسته‌اند و در شعلة نیاز «ربی‌زدنی‌علماوالحقنی‌باصالحین‌» می‌سوزند؛دراین راستا عرض شود: بصیرت نیروئی است فوق عقل که انسان به چشم بصیرت قبح معاصی را می‌بیند و از آن اعراض می‌کند . ولو اینکه وعده بهشتی یا ترس از عقابی هم در کار نباشد ، زیرا کسیکه مداومت نماید به یاد حق ،قلب سلیم و دل پاک و نفس مطمئنّة او محل تلالوء انوار علوم و حکمت می‌گردد و بقدر صفا و نورانیّتی که در دل اوست حقیقت اشیاء بر وی منکشف می‌گردد و هر چیزی را بجای خود می‌شناسد اینست اصل و حقیقت تقوی بلکه اصل هر فضیلتی و منشاء هر کمالی و سرچشمة هر فیض و هر احسانی همان توجّه و انس و محبّت و شناسائی اوست .
  بار خدایا ای طبیب طبیبان ؛ یکی را درد(عشق) و دیگری را درمان بخشید . آری طبیب حاذق چنین کند و نیش و نوش فرا خور حال بیماران بجا مصرف فرماید .
  خوشا برحال آنانیکه روح نفیس الهی خویش را مظهر نور مطلق نمودند تا این بندگان از آن استناره کنیم.

 9. بسمه تعالی: اول اینکه از سخن آقای شبستری متوجه شدم خیلی خود بزرگ بین است و فکر می‌کند فهم دقیق و بدون خطا با اوست و حق مطلق را رسیده است و پیروز میدان. ولی البته چنین نیست. دوم اینکه عدم جواب مراجع فرض دیگری دارد و آن اینکه مناظره با چنین افرادی تضییع ‌وقت است چرا که اگر خورشید را هم در دستشان گذارند باز از روی عناد میگویند قطعه ای از شب است.وشاید هم بخواهد با چنین کارهایی خود را در حد آن بزرگ مردان سنگر دین معرفی کند که این هم نمی‌شود و خیلی حرفهای دیگر که فرصت نوشتن آنرا ندارم.والسلام

 10. کارازکارگذشته واین حکومت مردم را به همه چیز بدبین کرد خود من هر سال خمس مالم را پرداخت میکردم اما چندین ساله یک ریال نمیپردازم چون هیچ عقل سالمی پول بی زبان را بیخودی هدر نمیده چون این همه گدا وفقیر و محروم داریم واین پولها معلوم نیست کجا خرج میشه البته معلومه و همه خوب میدانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *