چگونه ۲۵ دسامبر به عنوان تاریخ کریسمس [عید میلاد عیسی] انتخاب شد؟

چگونه 25 دسامبر به عنوان تاریخ کریسمس [عید میلاد عیسی] انتخاب شد؟

کتاب مقدس نشانه های بسیار اندکی را از تولد عیسی پیشنهاد میکند: هیچ تاریخی در اینباره بدست داده نمیشود. اشاره کتاب مقدس به چوپانانی که زمانیکه خبر تولد عیسی را در شب میشنوند (لوقا ۲:۸) در حال مراقبت از گله های خود هستند چه بسا حاکی از این باشد که تولد عیسی در زمان تولد بره ها در بهار اتفاق افتاده باشد؛ این در حالیست که گوسفندان در ماه سردی چون دسامبر (دی ماه) در آغلها نگهداری میشوند. اما اکثر پژوهشگران این روایتها از کتاب مقدس را بیشتر حائز اهمیت الهیاتی میدانند تا اهمیت تاریخی. این مطلب در خصوص نوشته های ابتدایی تر کسانی همچون پُل قدیس و مرقس نیز صادق است که هیچ اشاره ای به تولد عیسی نمیکنند. حتی هیچ نشانه ای نیز از جشنهای مربوط به تولد عیسی در آثار نویسندگان ابتدایی مسیحی همچون ایرنئوس یا ترتولیان وجود ندارد. کسی همچون اوریژن جشنهای رومیِ بزرگداشتِ زادروزها را تمسخر کرده و آنها را اعمالی «مشرکانه» میدانست، امری که حاکی از این است که در زمان او تولد عیسی جشن گرفته نمیشد. درمقابل، در همه چهار انجیل اطلاعات مفصلی درباره مرگ عیسی وجود دارد. در انجیل یوحنا، عیسی در عید پسح [Passover] مصادف با ۱۴ ماه نیسان (فروردین) به صلیب کشیده شد. اما طبق روایت اناجیل متی، مرقس، و لوقا، مصلوب شدن عیسی در صبح روز ۱۵ این ماه اتفاق افتاد.

نهایتا، در حدود سال ۲۰۰ میلادی، معلمی مسیحی در مصر به تاریخی که عیسی در آن متولد شد اشاره ای میکند. طبق نظر کلمنت اسکندرانی، روزهای مختلفی توسط گروههای مسیحی گوناگون به عنوان تاریخ تولد عیسی پیشنهاد شده اند. اما تعجب آور این مطلب است که کلمنت هیچ اشاره ای به تاریخ ۲۵ دسامبر به عنوان زادروز عیسی نمیکند. آنچه مشخص است تردید دراینباره و علاقه قابل توجهی در تاریخگذاریِ زادروز عیسی در اواخر قرن دوم میلادی است. اما تا قرن چهارم، ما شاهد دو تاریخی هستیم که به شکلی شایع به عنوان زادروز عیسی شناخته میشوند: یکی همین ۲۵ دسامبر در امپراتوری روم در غرب است و دیگری ۶ ژانویه در شرق (خصوصا مصر و آسیای صغیر). کلیسای ارامنه امروزی، کریسمس را در ۶ ژانویه جشن میگیرند؛ اما برای اکثر مسیحیان ۲۵ دسامبر به عنوان روز کریسمس شناخته میشود در حالیکه ۶ ژانویه نهایتا به عنوان عید تجلی [Epiphany]، به عنوان ورود مجوسیان به بیت لحم، بزرگداشته میشود. این دوره حائل بین ۲۵ دسامبر تا ۶ ژانویه بعدها تبدیل به تعطیلاتی شد که به عنوان ۱۲ روز کریسمس شناخته میشود. نخستین اشاره به ۲۵ دسامبر به عنوان زادروز عیسی مربوط به سالنامه رومی در اواسط قرن چهارم میلادی است که تاریخهای مرگ اسقفها و شهیدان مسیحی را فهرست میکند. نخستین تاریخ مورد اشاره در این سالنامه ۲۵ دسامبر است به عنوان تاریخی که «عیسی در بیت لحم یهودیه زاده شد.» در حدود ۴۰۰ میلادی، آگوستین هیپویی به گروهِ معاندی از مسیحیان محلی اشاره میکند، یعنی دوناتیستها [Donatist]، که کریسمس را در ۲۵ دسامبر جشن میگرفتند، اما از بزرگداشت عید تجلی در ۶ ژانویه خودداری میکردند زیرا آنرا بدعت میدانستند. این گروه به نظر نماینده یکی از قدیمی ترین سنتهای مسیحی در آفریقای شمالی بودند.

تقریبا ۳۰۰ سال پس از تولد عیسی، ما نهایتا افرادی را می یابیم که تولد عیسی را در اواسط زمستان میدانستند. اما چگونه آنها توانستند بین این دو تاریخ، ۲۵ دسامبر و ۶ ژانویه، به اطمینان برسند؟ در اینباره دو نظریه وجود دارد: یکی بسیار محبوب، و دیگری (هرچند بسیار قدیمی است) در خارج از محافل دانشگاهی کمتر شنیده میشود.

نظریه اول که بسیار نیز مشهور است بر آن است که خاستگاههای تاریخ یا تاریخهای کریسمس از جشنهای مشرکان به وام گرفته شده است. رومیان جشنواره ساتورنالیا [Saturnalia] را در اواسط زمستان و در آخر ماه دسامبر جشن میگرفتند؛ بربرهای اروپای شرقی و غربی نیز در زمانهای مشابه تعطیلات مختص به خود را داشتند. امپراتور روم یعنی اورلیان [Aurelian] نیز در سال ۲۷۴ میلادی عیدی را به نام تولد سول اینویکتوس [Sol Invictus] (خورشید فتح ناشده) در ۲۵ دسامبر برقرار کرد. طبق این استدلال، کریسمس در واقع تغییر شکل یافته همین جشنواره های رومیِ مشرکان است. بر این اساس، مسیحیان اولیه برای اینکه کریسمس و مسیحیت را در سرتاسر دنیای رومی گسترش دهند تعمدا از این تاریخها استفاده کردند: اگر کریسمس به تعطیلات مشرکان شباهت می یافت، مشرکان بیشتری هم نسبت به تعطیلات و هم خدایی که تولدش بزرگداشته میشد تمایل نشان میدادند.
اما معایب این نظریه: نخستین ایراد آن، که بیشتر پژوهشگران نیز بدان اذعان دارند از این قرار است که نخستین اشاره به تاریخ کریسمس (۲۰۰ میلادی) و ابتدایی ترین بزرگداشتها که ما از آنها اطلاع داریم (۳۰۰-۲۵۰ میلادی) در دوره ای اتفاق افتاد که مسیحیان از سنتهای مشرکان چنین ویژگیِ بارزی را به وام نمیگرفتند. مسلم است که باور و رویه مسیحی در خلا شکل نگرفت. بسیاری از مولفه های ابتدایی ایمان مسیحی همچون عشای ربانی [Eucharist]، ضیافتهای بزرگداشت شهدا و مراسم ابتدایی تر خاکسپاری کاملا با توجه به مراسم مشرکان قابل فهم هستند. با این حال، در چند قرن ابتدایی میلادی، اقلیت تحت تعقیب مسیحی بسیار نگران فاصله گرفتن خود از مراسم دینی عامه مردمی بودند که مشرک بودند، همچون قربانی کردن، بازیها و تعطیلات. این همچنان در زمان تعقیبهای خشن امپراتور روم یعنی دیوکلِتیان [Diocletian] بین سالهای ۳۰۳ و ۳۱۲ میلادی نیز صادق بود. تنها پس از آنکه کنستانتین به مسیحیت تغییرآیین داد این مسئله تغییر کرد. از اواسط قرن چهارم به این سو، مسیحیانی را می یابیم که عامدانه جشنواره های مشرکان را مسیحی میکردند. یکی از طرفداران مشهور این عمل پاپ گرگوری کبیر [Pope Gregory the Great] بود که در نامه ای به سال ۶۰۱ میلادی به مبلغان مسیحی در بریتانیا، پیشنهاد کرده بود که معابد محلی مشرکان نباید تخریب گردد بلکه باید تبدیل به کلیسا شده و اینکه جشنواره های مشرکان نیز به عنوان عیدهای شهدای مسیحی بزرگداشته شوند. در این تاریخِ اخیر چه بسا کریسمس برخی تجملات مشرکانه را به خود گرفته باشد. اما مدرکی در خصوص اینکه مسیحیان جشنواره های مشرکان را در قرن سوم اختیار کردند، یعنی زمانیکه تاریخها برای کریسمس شکل گرفتند، وجود ندارد. از اینرو، بعید به نظر میرسد که این تاریخ صرفا به منظور مطابقت با جشنواره های خورشیدیِ مشرکان انتخاب شده باشد. ظاهرا عید ۲۵ دسامبر پیش از سال ۳۱۲ میلادی، یعنی پیش از کنستانتین و تغییرآیینِ او وجود داشته است. همانگونه که اشاره شد مسیحیان دوناتیست در شمال آفریقا ظاهرا پیش از این زمان از آن اطلاع داشتند.

نظریه دوم که روایت دیگری از خاستگاههای کریسمس در ۲۵ دسامبر بدست میدهد هرچند عجیب به نظر میرسد اما بر این باور است که کلید تاریخگذاری زادروز عیسی چه بسا در تاریخگذاریِ مرگ او در عید پسح باشد. این دیدگاه در جهان مدرن نخستین بار توسط لوئی دوشان در قرن بیستم پیشنهاد شد و توسط توماس تالیِ آمریکایی در سالهای اخیر به شکل کاملی پرورده شد. اما اینان نخستین کسانی نبودند که به ارتباط بین تاریخِ مرگ و تولد عیسی اشاره کرده اند. در حدود ۲۰۰ میلادی، ترتولیانِ کارتاژی محاسبه ای را صورت داد که بر اساس آن چهاردهمین روز ماه نیسان (روز مصلوب شدن عیسی طبق روایت انجیل یوحنا) در سالی که عیسی مرد برابر بود با ۲۵ مارچ تقویم (خورشیدی) رومی. ۲۵ مارچ، البته نه ماه قبل از ۲۵ دسامبر است؛ بعدها این روز به عنوان عید تبشیر [Annunciation] -یعنی بزرگداشت روز بسته شدن نطفه عیسی- شناخته شد. از اینرو، باور بر این بود که عیسی در یک روز از سال نطفه اش بسته شده و مصلوب گردید. دقیقا نه ماه بعد، عیسی در ۲۵ دسامبر زاده شد. این ایده در رساله ای که نویسنده آن مشخص نیست با عنوان درباب انقلابین و اعتدالین [On Solstices and Equinoxes ] که مربوط به قرن چهارم و از شمال آفریقا ظاهر میشود. این رساله زادروز عیسی را در انقلاب زمستانی میداند. آگوستین نیز با این همبستگی آشنا بود. در رساله درباب تثلیث [On the Trinity] (414-399 میلادی) او مینویسد: «زیرا باور بر این است که عیسی در ۲۵ مارچ نطفه اش بسته شد، همان روزی که او رنج نیز کشید؛ از اینرو زهدانِ باکره، که نطفه اش در آن بسته شد، آنجا که هیچ میرنده ای در آن بوجود نیامد، با قبر جدیدی که او در آن مدفون شد، آنجاییکه هرگز انسانی نه پیش از او و نه بعد از او آرمیده بود، متناظر است. اما طبق سنت او در ۲۵ دسامبر متولد شد.» در شرق نیز، تاریخهای لقاح و مرگ عیسی به هم ارتباط داده میشدند. اما در آنجا بجای شروع از چهاردهم نیسان در تقویم عبری، چهاردهم اولین ماه بهار (آرتمیسوس) را مبدا میگرفتند (یعنی ۶ آوریلِ ما). نه ماه قبل از این ماه میشود ۶ ژانویه یعنی تاریخ کریسمس برای مسیحیان شرقی.

پس در خصوص کریسمس و تاریخهای مرتبط با آن با دو دسته از مسیحیان از دو بخش جهان مواجه هستیم که بر این باورند که مرگ و بسته شدن نطفه عیسی در یک روز اتفاق افتادند (۲۵ مارچ برای مسیحیان غربی و ۶ آوریل برای مسیحیان شرقی) و هردوی آنها به دو نتیجه نزدیک اما متفاوت رسیدند (۲۵ دسامبر برای مسیحیان غربی و ۶ ژانویه برای مسیحیان شرقی). مرتبط ساختن بسته شدن نطفه عیسی و مرگ او به این شیوه یقینا برای خواننده امروزی عجیب خواهد بود اما فهمهای باستانی و قرون وسطایی را از کلِ رستگاری منعکس میسازد که به هم گره خورده اند. این مفهوم که آفرینش و رستگاری باید در یک زمان از سال رخ دهند در سنت یهودی باستان نیز انعکاس یافته است که در تلمود ضبط و حفظ گردیده است.

در پایان یک پرسش همچنان گشوده باقی مانده است: اینکه چگونه ۲۵ دسامبر به عنوان تاریخ کریسمس انتخاب شد؟ کاملا نمیتوانیم مطمئن باشیم. مولفه های این جشنواره که از قرن چهارم تا به امروز گسترش یافته چه بسا از سنتهای مشرکانه ناشی شده باشد. اما تاریخ واقعی میتواند بیش از آنکه از آئین شرک برگرفته شده باشد اقتباسی باشد از یهودیت – از مرگ عیسی در عیدپسح، و از این مفهومِ خاخامی که میتوان بارها و بارها، در یک زمان از سال، انتظار چیزهای بزرگ را داشت. با این حال، در این مفهومِ چرخه ها و بازگشتِ رستگاریِ خدا، چه بسا با چیزی بر بخوریم که رومیانِ مشرک که سول اینویکتوس را جشن میگرفتند، و بسیاری از مردم دیگر پس از آن، فهم و ادعا کرده باشند.

.


.

How December 25 Became Christmas

A blanket of snow covers the little town of Bethlehem, in Pieter Bruegel’s oil painting from 1566. Although Jesus’ birth is celebrated every year on December 25, Luke and the other gospel writers offer no hint about the specific time of year he was born. Scala/Art Resource, NY

On December 25, Christians around the world will gather to celebrate Jesus’ birth. Joyful carols, special liturgies, brightly wrapped gifts, festive foods—these all characterize the feast today, at least in the northern hemisphere. But just how did the Christmas festival originate? How did December 25 come to be associated with Jesus’ birthday?The Bible offers few clues: Celebrations of Jesus’ Nativity are not mentioned in the Gospels or Acts; the date is not given, not even the time of year. The biblical reference to shepherds tending their flocks at night when they hear the news of Jesus’ birth (Luke 2:8) might suggest the spring lambing season; in the cold month of December, on the other hand, sheep might well have been corralled. Yet most scholars would urge caution about extracting such a precise but incidental detail from a narrative whose focus is theological rather than calendrical.

The extrabiblical evidence from the first and second century is equally spare: There is no mention of birth celebrations in the writings of early Christian writers such as Irenaeus (c. 130–۲۰۰) or Tertullian (c. 160–۲۲۵). Origen of Alexandria (c. 165–۲۶۴) goes so far as to mock Roman celebrations of birth anniversaries, dismissing them as “pagan” practices—a strong indication that Jesus’ birth was not marked with similar festivities at that place and time.1 As far as we can tell, Christmas was not celebrated at all at this point.

This stands in sharp contrast to the very early traditions surrounding Jesus’ last days. Each of the Four Gospels provides detailed information about the time of Jesus’ death. According to John, Jesus is crucified just as the Passover lambs are being sacrificed. This would have occurred on the 14th of the Hebrew month of Nisan, just before the Jewish holiday began at sundown (considered the beginning of the 15th day because in the Hebrew calendar, days begin at sundown). In Matthew, Mark and Luke, however, the Last Supper is held after sundown, on the beginning of the 15th. Jesus is crucified the next morning—still, the 15th.a


Interested in learning about the birth of Jesus? Learn more about the history of Christmas and the date of Jesus’ birth in the free eBook The First Christmas: The Story of Jesus’ Birth in History and Tradition.


Easter, a much earlier development than Christmas, was simply the gradual Christian reinterpretation of Passover in terms of Jesus’ Passion. Its observance could even be implied in the New Testament (1 Corinthians 5:7–۸: “Our paschal lamb, Christ, has been sacrificed. Therefore let us celebrate the festival…”); it was certainly a distinctively Christian feast by the mid-second century C.E., when the apocryphal text known as the Epistle to the Apostles has Jesus instruct his disciples to “make commemoration of [his] death, that is, the Passover.”Jesus’ ministry, miracles, Passion and Resurrection were often of most interest to first- and early-second-century C.E. Christian writers. But over time, Jesus’ origins would become of increasing concern. We can begin to see this shift already in the New Testament. The earliest writings—Paul and Mark—make no mention of Jesus’ birth. The Gospels of Matthew and Luke provide well-known but quite different accounts of the event—although neither specifies a date. In the second century C.E., further details of Jesus’ birth and childhood are related in apocryphal writings such as the Infancy Gospel of Thomas and the Proto-Gospel of James.b These texts provide everything from the names of Jesus’ grandparents to the details of his education—but not the date of his birth.

Finally, in about 200 C.E., a Christian teacher in Egypt makes reference to the date Jesus was born. According to Clement of Alexandria, several different days had been proposed by various Christian groups. Surprising as it may seem, Clement doesn’t mention December 25 at all. Clement writes: “There are those who have determined not only the year of our Lord’s birth, but also the day; and they say that it took place in the 28th year of Augustus, and in the 25th day of [the Egyptian month] Pachon [May 20 in our calendar] … And treating of His Passion, with very great accuracy, some say that it took place in the 16th year of Tiberius, on the 25th of Phamenoth [March 21]; and others on the 25th of Pharmuthi [April 21] and others say that on the 19th of Pharmuthi [April 15] the Savior suffered. Further, others say that He was born on the 24th or 25th of Pharmuthi [April 20 or 21].”۲

Clearly there was great uncertainty, but also a considerable amount of interest, in dating Jesus’ birth in the late second century. By the fourth century, however, we find references to two dates that were widely recognized—and now also celebrated—as Jesus’ birthday: December 25 in the western Roman Empire and January 6 in the East (especially in Egypt and Asia Minor). The modern Armenian church continues to celebrate Christmas on January 6; for most Christians, however, December 25 would prevail, while January 6 eventually came to be known as the Feast of the Epiphany, commemorating the arrival of the magi in Bethlehem. The period between became the holiday season later known as the 12 days of Christmas.

The earliest mention of December 25 as Jesus’ birthday comes from a mid-fourth-century Roman almanac that lists the death dates of various Christian bishops and martyrs. The first date listed, December 25, is marked: natus Christus in Betleem Judeae: “Christ was born in Bethlehem of Judea.”۳ In about 400 C.E., Augustine of Hippo mentions a local dissident Christian group, the Donatists, who apparently kept Christmas festivals on December 25, but refused to celebrate the Epiphany on January 6, regarding it as an innovation. Since the Donatist group only emerged during the persecution under Diocletian in 312 C.E. and then remained stubbornly attached to the practices of that moment in time, they seem to represent an older North African Christian tradition.

In the East, January 6 was at first not associated with the magi alone, but with the Christmas story as a whole.

So, almost 300 years after Jesus was born, we finally find people observing his birth in mid-winter. But how had they settled on the dates December 25 and January 6?

There are two theories today: one extremely popular, the other less often heard outside scholarly circles (though far more ancient).4

The most loudly touted theory about the origins of the Christmas date(s) is that it was borrowed from pagan celebrations. The Romans had their mid-winter Saturnalia festival in late December; barbarian peoples of northern and western Europe kept holidays at similar times. To top it off, in 274 C.E., the Roman emperor Aurelian established a feast of the birth of Sol Invictus (the Unconquered Sun), on December 25. Christmas, the argument goes, is really a spin-off from these pagan solar festivals. According to this theory, early Christians deliberately chose these dates to encourage the spread of Christmas and Christianity throughout the Roman world: If Christmas looked like a pagan holiday, more pagans would be open to both the holiday and the God whose birth it celebrated.


In the five-part documentary An Archaeological Search for Jesus, Hershel Shanks travels from Galilee to Jerusalem in search of the first century world in which Jesus lived. Visit Nazareth, Sepphoris, Capernaum, Bethsaida, Qumran and other landmarks as Shanks interviews eminent archaeologists and New Testament scholars about the sites associated with Jesus and other gospel figures.


Despite its popularity today, this theory of Christmas’s origins has its problems. It is not found in any ancient Christian writings, for one thing. Christian authors of the time do note a connection between the solstice and Jesus’ birth: The church father Ambrose (c. 339–۳۹۷), for example, described Christ as the true sun, who outshone the fallen gods of the old order. But early Christian writers never hint at any recent calendrical engineering; they clearly don’t think the date was chosen by the church. Rather they see the coincidence as a providential sign, as natural proof that God had selected Jesus over the false pagan gods.It’s not until the 12th century that we find the first suggestion that Jesus’ birth celebration was deliberately set at the time of pagan feasts. A marginal note on a manuscript of the writings of the Syriac biblical commentator Dionysius bar-Salibi states that in ancient times the Christmas holiday was actually shifted from January 6 to December 25 so that it fell on the same date as the pagan Sol Invictus holiday.5 In the 18th and 19th centuries, Bible scholars spurred on by the new study of comparative religions latched on to this idea.6 They claimed that because the early Christians didn’t know when Jesus was born, they simply assimilated the pagan solstice festival for their own purposes, claiming it as the time of the Messiah’s birth and celebrating it accordingly.

More recent studies have shown that many of the holiday’s modern trappings do reflect pagan customs borrowed much later, as Christianity expanded into northern and western Europe. The Christmas tree, for example, has been linked with late medieval druidic practices. This has only encouraged modern audiences to assume that the date, too, must be pagan.

There are problems with this popular theory, however, as many scholars recognize. Most significantly, the first mention of a date for Christmas (c. 200) and the earliest celebrations that we know about (c. 250–۳۰۰) come in a period when Christians were not borrowing heavily from pagan traditions of such an obvious character.

Granted, Christian belief and practice were not formed in isolation. Many early elements of Christian worship—including eucharistic meals, meals honoring martyrs and much early Christian funerary art—would have been quite comprehensible to pagan observers. Yet, in the first few centuries C.E., the persecuted Christian minority was greatly concerned with distancing itself from the larger, public pagan religious observances, such as sacrifices, games and holidays. This was still true as late as the violent persecutions of the Christians conducted by the Roman emperor Diocletian between 303 and 312 C.E.

This would change only after Constantine converted to Christianity. From the mid-fourth century on, we do find Christians deliberately adapting and Christianizing pagan festivals. A famous proponent of this practice was Pope Gregory the Great, who, in a letter written in 601 C.E. to a Christian missionary in Britain, recommended that local pagan temples not be destroyed but be converted into churches, and that pagan festivals be celebrated as feasts of Christian martyrs. At this late point, Christmas may well have acquired some pagan trappings. But we don’t have evidence of Christians adopting pagan festivals in the third century, at which point dates for Christmas were established. Thus, it seems unlikely that the date was simply selected to correspond with pagan solar festivals.

The December 25 feast seems to have existed before 312—before Constantine and his conversion, at least. As we have seen, the Donatist Christians in North Africa seem to have known it from before that time. Furthermore, in the mid- to late fourth century, church leaders in the eastern Empire concerned themselves not with introducing a celebration of Jesus’ birthday, but with the addition of the December date to their traditional celebration on January 6.7


Read Andrew McGowan’s article “The Hungry Jesus,” in which he challenges the tradition that Jesus was a welcoming host at meals, in Bible History Daily.


There is another way to account for the origins of Christmas on December 25: Strange as it may seem, the key to dating Jesus’ birth may lie in the dating of Jesus’ death at Passover. This view was first suggested to the modern world by French scholar Louis Duchesne in the early 20th century and fully developed by American Thomas Talley in more recent years.8But they were certainly not the first to note a connection between the traditional date of Jesus’ death and his birth.

The baby Jesus flies down from heaven on the back of a cross, in this detail from Master Bertram’s 14th-century Annunciation scene. Jesus’ conception carried with it the promise of salvation through his death. It may be no coincidence, then, that the early church celebrated Jesus’ conception and death on the same calendar day: March 25, exactly nine months before December 25. Kunsthalle, Hamburg/Bridgeman Art Library, NY

Around 200 C.E. Tertullian of Carthage reported the calculation that the 14th of Nisan (the day of the crucifixion according to the Gospel of John) in the year Jesus diedc was equivalent to March 25 in the Roman (solar) calendar.9 March 25 is, of course, nine months before December 25; it was later recognized as the Feast of the Annunciation—the commemoration of Jesus’ conception.10 Thus, Jesus was believed to have been conceived and crucified on the same day of the year. Exactly nine months later, Jesus was born, on December 25.d

This idea appears in an anonymous Christian treatise titled On Solstices and Equinoxes, which appears to come from fourth-century North Africa. The treatise states: “Therefore our Lord was conceived on the eighth of the kalends of April in the month of March [March 25], which is the day of the passion of the Lord and of his conception. For on that day he was conceived on the same he suffered.”۱۱ Based on this, the treatise dates Jesus’ birth to the winter solstice.

Augustine, too, was familiar with this association. In On the Trinity (c. 399–۴۱۹) he writes: “For he [Jesus] is believed to have been conceived on the 25th of March, upon which day also he suffered; so the womb of the Virgin, in which he was conceived, where no one of mortals was begotten, corresponds to the new grave in which he was buried, wherein was never man laid, neither before him nor since. But he was born, according to tradition, upon December the 25th.”۱۲


Learn about the magi in art and literature in “Witnessing the Divine” by Robin M. Jensen, originally published in Bible Review and now available for free in Bible History Daily.


In the East, too, the dates of Jesus’ conception and death were linked. But instead of working from the 14th of Nisan in the Hebrew calendar, the easterners used the 14th of the first spring month (Artemisios) in their local Greek calendar—April 6 to us. April 6 is, of course, exactly nine months before January 6—the eastern date for Christmas. In the East, too, we have evidence that April was associated with Jesus’ conception and crucifixion. Bishop Epiphanius of Salamis writes that on April 6, “The lamb was shut up in the spotless womb of the holy virgin, he who took away and takes away in perpetual sacrifice the sins of the world.”۱۳ Even today, the Armenian Church celebrates the Annunciation in early April (on the 7th, not the 6th) and Christmas on January 6.eThus, we have Christians in two parts of the world calculating Jesus’ birth on the basis that his death and conception took place on the same day (March 25 or April 6) and coming up with two close but different results (December 25 and January 6).

Connecting Jesus’ conception and death in this way will certainly seem odd to modern readers, but it reflects ancient and medieval understandings of the whole of salvation being bound up together. One of the most poignant expressions of this belief is found in Christian art. In numerous paintings of the angel’s Annunciation to Mary—the moment of Jesus’ conception—the baby Jesus is shown gliding down from heaven on or with a small cross (see photo above of detail from Master Bertram’s Annunciation scene); a visual reminder that the conception brings the promise of salvation through Jesus’ death.

The notion that creation and redemption should occur at the same time of year is also reflected in ancient Jewish tradition, recorded in the Talmud. The Babylonian Talmud preserves a dispute between two early-second-century C.E. rabbis who share this view, but disagree on the date: Rabbi Eliezer states: “In Nisan the world was created; in Nisan the Patriarchs were born; on Passover Isaac was born … and in Nisan they [our ancestors] will be redeemed in time to come.” (The other rabbi, Joshua, dates these same events to the following month, Tishri.)14 Thus, the dates of Christmas and Epiphany may well have resulted from Christian theological reflection on such chronologies: Jesus would have been conceived on the same date he died, and born nine months later.15

In the end we are left with a question: How did December 25 become Christmas? We cannot be entirely sure. Elements of the festival that developed from the fourth century until modern times may well derive from pagan traditions. Yet the actual date might really derive more from Judaism—from Jesus’ death at Passover, and from the rabbinic notion that great things might be expected, again and again, at the same time of the year—than from paganism. Then again, in this notion of cycles and the return of God’s redemption, we may perhaps also be touching upon something that the pagan Romans who celebrated Sol Invictus, and many other peoples since, would have understood and claimed for their own, too.16


“How December 25 Became Christmas” by Andrew McGowan originally appeared in Bible Review, December 2002. The article was first republished in Bible History Daily in December 2012.Andrew McGowan
is Dean and President of the Berkeley Divinity School at Yale and McFaddin Professor of Anglican Studies at Yale Divinity School. Formerly, he was Warden and President of Trinity College at the University of Melbourne, and Joan Munro Professor of Historical Theology in Trinity’s Theological School within the University of Divinity. His work on early Christian thought and history includes Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christan Ritual Meals (Oxford: Clarendon, 1999) and Ancient Christian Worship (Grand Rapids, MI: BakerAcademic, 2014).


Notes:

a. See Jonathan Klawans, “Was Jesus’ Last Supper a Seder?” Bible Review, October 2001.

b. See the following Bible Review articles: David R. Cartlidge, “The Christian Apocrypha: Preserved in Art,” Bible Review, June 1997; Ronald F. Hock, “The Favored One,” Bible Review, June 2001; and Charles W. Hedrick, “The 34 Gospels,” Bible Review, June 2002.

c. For more on dating the year of Jesus’ birth, see Leonara Neville, “Fixing the Millennium,”Archaeology Odyssey, January/February 2002.

d. The ancients were familiar with the 9-month gestation period based on the observance of women’s menstrual cycles, pregnancies and miscarriages.

e. In the West (and eventually everywhere), the Easter celebration was later shifted from the actual day to the following Sunday. The insistence of the eastern Christians in keeping Easter on the actual 14th day caused a major debate within the church, with the easterners sometimes referred to as the Quartodecimans, or “Fourteenthers.”

۱٫ Origen, Homily on Leviticus 8.

۲٫ Clement, Stromateis 1.21.145. In addition, Christians in Clement’s native Egypt seem to have known a commemoration of Jesus’ baptism—sometimes understood as the moment of his divine choice, and hence as an alternate “incarnation” story—on the same date (Stromateis 1.21.146). See further on this point Thomas J. Talley, Origins of the Liturgical Year, 2nd ed. (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1991), pp. 118–۱۲۰, drawing on Roland H. Bainton, “Basilidian Chronology and New Testament Interpretation,” Journal of Biblical Literature 42 (1923), pp. 81–۱۳۴; and now especially Gabriele Winkler, “The Appearance of the Light at the Baptism of Jesus and the Origins of the Feast of the Epiphany,” in Maxwell Johnson, ed., Between Memory and Hope: Readings on the Liturgical Year (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2000), pp. 291–۳۴۷٫

۳٫ The Philocalian Calendar.

۴٫ Scholars of liturgical history in the English-speaking world are particularly skeptical of the “solstice” connection; see Susan K. Roll, “The Origins of Christmas: The State of the Question,” in Between Memory and Hope: Readings on the Liturgical Year (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2000), pp. 273–۲۹۰, especially pp. 289–۲۹۰٫

۵٫ A gloss on a manuscript of Dionysius Bar Salibi, d. 1171; see Talley, Origins, pp. 101–۱۰۲٫

۶٫ Prominent among these was Paul Ernst Jablonski; on the history of scholarship, see especially Roll, “The Origins of Christmas,” pp. 277–۲۸۳٫

۷٫ For example, Gregory of Nazianzen, Oratio 38; John Chrysostom, In Diem Natalem.

۸٫ Louis Duchesne, Origines du culte Chrétien, 5th ed. (Paris: Thorin et Fontemoing, 1925), pp. 275–۲۷۹; and Talley, Origins.

۹٫ Tertullian, Adversus Iudaeos 8.

۱۰٫ There are other relevant texts for this element of argument, including Hippolytus and the (pseudo-Cyprianic) De pascha computus; see Talley, Origins, pp. 86, 90–۹۱٫

۱۱٫ De solstitia et aequinoctia conceptionis et nativitatis domini nostri iesu christi et iohannis baptistae.

۱۲٫ Augustine, Sermon 202.

۱۳٫ Epiphanius is quoted in Talley, Origins, p. 98.

۱۴٫ b. Rosh Hashanah 10b–۱۱a.

۱۵٫ Talley, Origins, pp. 81–۸۲٫

۱۶٫ On the two theories as false alternatives, see Roll, “Origins of Christmas.”

.


.

چگونه ۲۵ دسامبر به عنوان تاریخ کریسمس [عید میلاد عیسی] انتخاب شد؟

بررسی نظریه های تاریخی و الهیاتی درباره خاستگاهِ بزرگداشت زادروز عیسی

این نوشتار ترجمه ایست آزاد و همراه با دخل و تصرف از اَندرو مَک گوان [Andrew McGowan] استاد الهیات دانشگاه ییل

ترجمه و تلخیص: بهنام خداپناه

منبع

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *