چهار ویژگی در هم تنیده‌ی ایمان از دیدگاه سورن کی کرکگور

چهار ویژگی در هم تنیده‌ی ایمان از دیدگاه سورن کی کرکگور

چهار ویژگی ِ در هم تنیده‌ی ایمان از دیدگاه کرکگور ( سورن کی کرکگور ) عبارت است از: خطرکردن، شورمندانگی، انتخابگری و فوری-فوتی (اضطراری) بودن. ایمان مخاطره آمیز است و شامل تعهد به باورها، اَعمال و حتی هویت‌بخشی می‌شود؛ اما هیچ تضمینی نیست که این باورها، اعمال و هویت‌بخشی‌ها بجا باشند. شاید خدایی که کتاب مقدس فرض گرفته است، اصلا وجود نداشته باشد؛ یا شاید من و شما خدا را اشتباه فهمیده باشیم، یا درست درنیافته باشیم که خدا از ما چه می‌خواهد و یا خداوند برای شکوفایی ما چه طرحی ریخته است. متدین بودن ما را معصوم نمی‌کند؛ و نیز تدین موجب نمی‌شود که تمایلات کژ و کوژ از سر راه شکل‌دهی به باورها، اعمال و حتی هویت‌بخشی ما کنار برود. دوم، ایمان شورمند است. جنبه‌ی سوم ایمان ِ کرکگوری تأکید بر انتخابگری است. اراده، و نه فقط عقل، در تعیین ساحت وجودی‌ای که در آن زیست می‌کنیم عمیقاً دخیل‌ است و نیز اراده، و نه فقط عقل، عمیقا دخیل است در این‌که آیا من ایمان دارم یا اینکه مدعیات وحیانی را توهینی به شعور خود به حساب می‌آورم. فوری-فوتی یا اضطراری بودن جنبه‌ی چهارم ایمان است که با ویژگی وجودی سوم مرتبط است. روی هم رفته، کرکگور روایتی وجودی از ایمان ارائه می‌دهد، آن مقدار وجودی که ایمان را شوری مخاطره‌انگیز و انتخابی فوری-فوتی تعبیر می‌کند.
اگزیستانسیالیسم و دین، مرولد وستفال، کتاب همراه آکسفورد در اگزیستانسیالیسم، ۲۰۱۲
سورن کی کرکگور

.


.

[Four] interlocking features of faith as Kierkegaard understands it [are]: risk and passion [choice and urgency]. First, faith is risky. It involves commitment to beliefs, practices, and even to identity formation; but it comes without guarantees that it is not misplaced. Perhaps there is no God of the kind presupposed by biblical faith; or perhaps I (and we) have misunderstood who God is, what God wants of us, and what kind of life God has planned for our flourishing. Being religious doesn’t make us infallible; nor does it keep distorted desire from deforming our beliefs, our practices, and even our identities. […]
Second, faith is a passion […]
A third existential dimension of Kierkegaardian faith is the emphasis on choice. The will, and not just the intellect, is deeply implicated in determining the existence-sphere in which I live and in whether I have faith or am offended by the claims of revelation.
[…] “Linked to this third existential feature is a fourth: urgency. […]
In sum Kierkegaard gives us an existential account of faith insofar as it is interpreted as a risky passion and an urgent choice.

Existentialism and religion, Merold Westphal, in: The Cambridge Companion to Existentialism, 2012.

.


.

اگزیستانسیالیسم و دین، مرولد وستفال، کتاب همراه آکسفورد در اگزیستانسیالیسم، ۲۰۱۲

سورن کی کرکگور

مترجم: یاسر میردامادی

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *