سخنرانی اکبر جباری با عنوان «موانع فهم قرآن»

سخنرانی اکبر جباری با عنوان «موانع فهم قرآن»

سخنرانی اکبر جباری با عنوان «موانع فهم قرآن»

عناوین سخنرانی موانع فهم قرآن :

۱- تعیین و شناخت ژانر قرآن مقدم بر هر پژوهش و تحقیق و تفسیر و تأویلی است.
۲- ژانر در یک تقسیم بندی کلی بر دو گونه است.
۲-۱ ژانر «مسأله گونه»
۲-۲ ژانر «رازگونه»
۲-۱-۱ ژانر مسأله گونه، هم کتاب را در ساحت مسأله (problem) میبیند و هم میکوشد مسائل جهان پیرامون خویش را به کتاب عرضه کند و پاسخی بیابد.
۲-۲-۲ در ژانر مسأله گونه، کتاب به مثابه توضیح المسائل است و برای حل مشکلات آدمی نازل شده است.
۲-۲-۳ رویکرد توضیح المسائلی به کتاب، همانطور که مستعد قرائتهای مهربانانه و رحمانی است، محکوم به قشریگری نیز میباشد و زمینه ای مناسب برای قرائتهای تکفیری و خشونت محور در اختیار مینهد.
۲-۲-۴ رویکرد توضیح المسائلی، این زمینه و بستر را مدیون نگاه «تاریخگرایانه» است.
۲-۲-۴-۱ نگاه تاریخگرایانه، متن را از رهگذر داده های تاریخی میفهمد و «معنا» را «ابژه ای» میداند که می بایست بدان دست یابد.
۲-۲-۴-۲ نگاه تاریخگرایانه به شیوه ها و سبک ها و طرق مختلفی خود را پیش میبرد.
۲-۲-۴-۳ اینهمانی «اعتقاد» و «ایمان» وجه مشترک در همه طرق تاریخگرایانه است.
۲-۲-۴-۴ تفاسیر فقهی، کلامی، روایی، علمی، اجتماعی و سیاسی، جملگی بر بنیان تاریخ گرایی، و در ژانر «مسأله گونه» جای میگیرند.

۲-۲-۱ در ژانر «رازگونه»، کتاب به مثابه «قصه»ایست که «تعبیر» و «تأویل» میشود.
۲-۲-۲ در ژانر رازگونه، مخاطب خود را درون جهان متن قرار میدهد تا این متن جهانش را سامان بخشد.
۲-۲-۳ در رویکرد قصه محور، هم غیب (باطن) آیات و کلمات لحاظ میشود و هم غیب عالم.
۲-۲-۴ رویکرد قصه محور بر نگاه «فراتاریخی» استوار است.
۲-۲-۴-۱ نگاه فراتاریخی متن را چنان میخواند که گویی همینک بر او نازل شده است و همه اسامی، ضمایر، و خطابها به مخاطب باز میگردد.
۲-۲-۴-۲ نگاه فراتاریخی، بیش از همه در تفاسیر عرفانی و نزد عرفا طرح بوده است.
۲-۲-۴-۳ در طریق عرفانی، بین ایمان و اعتقاد تفاوت بنیادین وجود دارد.

۳- هیچ متن اصیلی، نه مخاطب را به «اعتقاد» دعوت میکند و نه معتقدین را مخاطب خود میسازد.
۳-۱ متن اصیل دو ویژگی دارد: 1- پتانسيل تفسير و تٲويل دائمى دارد. 2- دوران ساز است.
۳-۲ متن اصیل، مخاطبان خود را به ایمان دعوت میکند و با مومنین سخن میگوید.
۴- ایمان، به حیث التفاتی، همواره ایمان به چیزی است.
۴-۱ نخستین و بنیادین متعلق ایمان در قرآن، «غیب» است.
۴-۲ ایمان، گشودگی به جانب امر نامعلوم (غیب) است.
۴-۳ غیب یا «عالم غیب» است، یا «غیب عالم».

.


.

صوت سخنرانی اکبر جباری با عنوان «موانع فهم قرآن»

.


.

1 نظر برای “سخنرانی اکبر جباری با عنوان «موانع فهم قرآن»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *