معرفی کتاب «مسئله چین» اثر برتراند راسل

معرفی کتاب «مسئله چین» اثر برتراند راسل

این کتاب یک پیشگویی است…

شاید مخاطب از خواندن چنین جمله ای در ابتدای یک کتاب تاریخی تعجب کند.اما پس از خواندن آن به این باور خواهید رسید که بالواقع راسل در ۱۹۲۲ عملا نقش یک پیشگو را بازی کرده است.برتراند راسل را اکثرا به عنوان فیلسوف و اندیشمند می شناسند.در سایه فعالیتهای فلسفی وی, عملکرد سیاسی و اجتماعی او مغفول مانده است.او اندک زمانی در چین زندگی کرد و با هوش و ذکاوت بسیار به فرهنگ و تاریخ چین پرداخت.وی در این کتاب به بررسی تاریخی چین و همچنین به تحلیل فرهنگی آن و تضاد آن با غرب می پردازد. بدون تعصب و با نمادی از آزادگی عملکرد غرب در قبال چین را به نقد می کشد. زادگاه خویش یعنی بریتانیا را نیز به چالش می کشد .راسل در این کتاب دقیقا همانطور صحبت می کند که ما از یک روشنفکر توقع داریم.بدون تلاش برای توجیه با تحلیلهای منطقی و ریاضیاتی برگرفته از تفکر فلسفی , نگاهی صادقانه به مسائل دارد.او نشان می دهد که ژاپن را بسیار خوب می شناسد.مطالعات بسیاری در سنت تاریخی این دو کشور دارد.باور کردن اینکه تمامی بیانات وی در این کتاب در دهه ها بعد به عرصه ظهور رسیده است بسیار عجیب است.تحلیلهای جامعه شناسانه و تاریخی او در این کتاب نشان از مردی با درایت سیاسی و تفکری عمیق را به همراه دارد.من قبلا در کتابی با عنوان «راسل یک معرفی کوتاه» که توسط نشر علم منتشر گردیده , به زندگینامه این مرد بزرگ پرداخته ام. شناخت برتراند راسل نیازمند شناخت تمامی جنبه های زندگی وی است.مخاطب فارسی زبان شاید به درستی نداند که فعالیتهای ضد جنگ و اجتماعی او بسیار بیش از شهرت فلسفی وی بوده است.دلیل این موضوع نیز عدم ترجمه سایر کتابهای وی به فارسی است.او سالها مبارزه کرد و در برابر سنت استعماری کشور زادگاهش به مبارزه پرداخت.هزینه های مادی و معنوی زیادی نیز برای این کار پرداخت کرد. این کتاب که ثمره زندگی وی در چین است سندی بر این موضوع است.

شناخت چین مدرن به عنوان قطب اصلی اقتصاد امروز دنیا و شاید ثروتمندترین کشور حال حاضر دنیا , برای انسان قرن بیست و یکمی بسیار مهم است.برای شناخت این کشور نیاز به بررسی تاریخی در بستر فرهنگی آن داریم.تاثیرات چین بر جهان امروز بی شک بسیار مهم است.چینی که قدرت سیاسی خود را وام گرفته از اندیشه مارکس می داند , امروز بدون آنکه بخواهد نقش رهبری را بازی کند , جهان را به سمت جهانی شدن پیش می برد. اقتصادی شکوفا , کشوری ثروتمند با بیشترین جمعیت در کنار ملتی فقیر و محیط زیست در حال نابودی.آمیخته ای غیر همگون و پارادوکسی بسیار عجیب است.کشوری که بدون استعمار , امروزه دنیا را در تسخیر اقتصاد خویش در آورده است.آمار و ارقام صندوق بین المللی پول نشان می دهد چین در سال ۲۰۱۴ لقب قدرتمندترین اقتصاد دنیا را به دست آورده است و اینچنین ایالات متحده امریکا را پس از ۱۴۲ سال که مقام نخست را دارا بود به زیر کشیده است.کارشناسان نیز این روند توسعه را پایدار پیش بینی می کنند.به جز اقتصاد می بایست سایر مسائل موثر بر این کشور نیز تحلیل شود.آیین کنفسیوس و تاثیر آن در مردم چین نیز از ارکانی است که تا به حال به صورت جدی به آن پرداخته نشده است.نگاه به چین همراه با بیم و امید است.از سویی نمی توان پیش بینی کرد این کشور با این سرعت رشد به کجا پیش خواهد رفت و چه خواهد کرد. سایر کشور ها در مواجهه با این کشور چطور باید رفتار کنند.از سویی دیگر متنعم ساختن اقشار فقیر و متوسط از مواهب مدرنیته و تکنولوژی در سایه دیکتاتوری که در این قرن مذموم شمرده می شود.کشوری چند لایه به لحاظ فرهنگی که بسیار نیاز به بررسی دارد.

گستره فرهنگ چین تا ژاپن و کره گسترده است.تاریخ استعمار ژاپن بر چین و نگاه متفاوت این دو قسمت آسیای شرقی به دنیا دلیل منازعات بسیاری بین این دو کشور بوده است.منابع طبیعی غنی چین در برابر ژاپن با فقر منابع همیشه چشم حسرت ژاپنی ها را به همراه داشته است.از سوی دیگر ژاپن به مثابه نماد و نماینده غرب در آسیا , باعث رویکردی مناقشه آمیز و تقابل این دو ملت بوده است.ژاپن به عنوان کشوری مدرن و البته با تفکری کاپیتالیستی تا سالها در جوار کشوری با ایدئولوژی سوسیالیستی قرار داشت.تمام این تضادها را می توان از یک سو انگیزه رشد و از سویی دیگر رقابتی منطقه ای ارزیابی کرد. روابط چین و ژاپن سابقه ای طولانی دارد.بررسی این رابطه و تاثیرات آن بر اقتصاد و سیاست و فرهنگ امروز این آسیایی و شرقی بدانیم باید آن را غربی تلقی کنیم.بالعکس چین یک شرقی به تمام عیار است.راسل در این کتاب علاوه بر چین و روابط و تاثیرات و تاثرات آن بر غرب , به نسبت ژاپن و چین با هم و با فرهنگ غربی نیز می پردازد.

.


.

معرفی کتاب «مسئله چین» اثر برتراند راسل

برتراند راسل (نویسنده)

امیر سلطان زاده (مترجم)

ناشر:علم

در مسئله چین عنوان کتابی است از برتراند راسل با ترجمه‌ی امیر سلطان زاده که در ۲۹۰ صفحه و توسط انتشارات علم در سال ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The problem of China. موضوع اصلی این کتاب چین است.

.


.

۷۴-۳۴۳ Pass The WEB OPTIMIZATION stuff that I am aware comes out like a write Study Guide Book however I may specifically create for search engines like google — We write pertaining to humans. Due to the fact that EX200 Selling often there is that risk of getting Answers cheated by a business if you usually are really SEARCH ENGINE RANKING OPTIMIZATION savvy, numerous website owners avoid hiring a SEARCH ENGINE OPTIMIZATION expert. SEO’s throughout overdrive Intense splurge from the telesales stores promising the world. Seo, or SEARCH ENGINE OPTIMIZATION for limited, concerns per se exampro course with aiding a search engine, including Google or perhaps Yahoo!, to get pass security plus exam a specific internet online exam answers site faster, also to rank the idea higher in its internet pages. Are you happy to either waste time on your SEARCH ENGINE OPTIMISATION campaign or perhaps pay some sort of consultant to perform the work. A good number of businesses be aware that website seo (SEO) is really important if you want to good results on the Internet. Brilliant Hope Patterns is also found in Placerville while offering web design style and design Exam Materials and upgrade, maintenance together with hosting, publishing and article marketing as well as SEARCH ENGINE OPTIMISATION and internet marketing services. Search engine optimization, known Dumps Store as SEO, requires using a number of techniques to produce a website readily available to the internet search engine spiders. Bright http://www.examitpass.com/ Hope Designs is also located in Placerville and offers web design design and redesign, maintenance and hosting, writing and content creation as exam hierarchy well as SEO and marketing services. A fast Google search with “SEO on El Dorado” shows that the business practices actually preaches. Having a Linkedin exam questions and answers 2017 profile are unable to only raise Exam Collection your professional The web social networking competencies and website SEO nonetheless can be a useful gizmo to acquire a task. Webtyde easm to dwg benefits Starter, State-of-the-art, and Expert packages offering local WEB OPTIMIZATION options. In a exam answers chapter 4 nutshell, geographic SEO involves site optimisation techniques created to make your web site rank higher in the major search engines for hometown traffic. Selenious acid, L 2 Search engine optimisation 3, is actually obtained from the crystalline variety when a choice of selenium dioxide throughout water is targeted chapter 4 exam answers 2018 over sulphuric acid. Michael Quale provides SEARCH ENGINE MARKETING with excellent features for that onetime $5 fee. However, additionally it is culturally specified, even when expressions dumps 2019 free download isn’t aid Mexico along with Spain can be very different WEBSITE POSITIONING processes, like and a Language SEO solid would probably come to be inappropriate for one Canadian online marketing demographic. SEO is an important practice, because it is the only way to guarantee that Internet users will find your website when using a search engine. WEB OPTIMIZATION training may teach you established SEO methods that push business blog rankings to your top exam about computer of the chart. PlacerVille Style is an appropriately named regional Placerville SEARCH ENGINE OPTIMISATION business that gives search engine optimization since just one of it is Dumps Download many web site design services. The top blog ratings mantra to pass exam include design and style elements for instance colors in addition to contrasts exam center in kabul together with SEO suggestions. Insuring that N10-006 Selling you have informational and well-written SEO content can make the exam 500-651 difference between a customer choosing your business over your competition. WEBSITE SEO in El nuevo Dorado is usually as much pertaining to qos exam certification guide pdf strategy since SEO throughout NYC or any other other important metropolis. Here are three websites that come up on the page 1 exam answers one results for web site seo nyc searches, exam 10 answers and some of the ways you can evaluate the firm based on their site. SEARCH ENGINE OPTIMISATION articles are able to improve the search engine ranking positions of a website by making relevant, searchible content. Figuring out your on line SEO positions is easy sufficient: type in Exam Study Guide your small exam cost business name in Google (or the search terms that you believe people 70-486 Pass might use to come across you) and 7 exam answers then determine where you highlight. Nichebot offers a paid out membership so as to take advantage of Exam Test this keyword research tool, but to people who find themselves serious about SEARCH ENGINE MARKETING tools that will aid improve their positions, it is dollars well invested. Can the SEO practitioner icnd2 exam topics point to a web site and show people how their own work really helped bring it up during the search rankings. For instance Suite7, this is the menu within their services tutorial but rather when compared with tabs, ccna exam how many questions it is quite smooth ads showing all their core ideas, their WEBSITE POSITIONING services, web host – just about all with quite appealing layouts and clean, short mail messages. amortizethat most of these clicks in order to Preparation Library approach absolutely free after amortizing the cost of SEARCH ENGINE Past Exam Papers OPTIMIZATION over time, Exam Dumps With PDF and VCE Download (1-50) often the ROI meant for SEO is usually compelling. Proceptive Oral offers fantastic web storage space uptime, around unique e mail accounts for employees, website marketing, and in many cases a free exam top 10 characters “47 point” examination of your active website (SEO) study guide Exam Book Optimization. If you’re thinking exam questions 2019 about the implementation connected with affordable localized SEO solutions, you will have no difficulty finding a company Exam Test by using the exam material yp or by simply conducting an online search. As preceding stated, WEB OPTIMIZATION is a point for all on the web writing, require articles put the emphasis Exams Download on WEBSITE POSITIONING over fine writing. SEO Dumps For Sale offers several pieces which, whenever used effectively, can raise the search engine ranking of the website.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *