قرآن و کامپیوتر، رشاد خلیفه

در چهارده قرن اخیر نوشته های بی شمار ادبی شامل کتاب، مقاله ، گزارشات پژوهشی درباره کیفیت معجزه آسای قرآن برشته تحریر در آمده است . در این نوشته ها فصاحت بیان ، فضیلت ادبی ، معجزات علمی ، سبک و حتی جاذبه آهنگ تلاوت قرآن تشریح شده است . با وجود این ، تحقیق در اعجاز قرآن به علت احساسات بشری ، بی طرفانه صورت نگرفته و بسته به عقیده نویسنده برعلیه آن قلم فرسایی شده است. چون مطالعات و پژوهش های قبلی به وسیله بشر انجام شده خواهی نخواهی تمایلات و نظرات و ضد و نقیض نویسندگان در آنها به چشم می خورد . این نوشته ها توانسته اند افراد غیر مسلمان را قانع کنند که قرآن کتاب آسمانی است و دلایل نویسندگان درایشان موثر نبوده است . معجزه ای که دراین رساله پژوهشی ارائه می شود بر مبنای اصولی بی چون و چرا خالی از شک و شبه و غیر قابل تغییر استوار است بدین ترتیب که فن کامپیوتر با کشف سیستم اعدادی اعجاز آمیز قرآن مدلل می دارد که قرآن مجید بدون شک ساخته فکر بشر نمی تواند باشد . خواست خدای توانا بوده است که این نظم پیچ در پیچ عددی قرآن مخفی نماند تا تایپ شود که سرچشمه غیبی قرآن از جانب خداوند متعال است و نیز در عرض گذشت قرون به وسیله ذات او محافظت می شده و از گزند تغییر ، افزایش یا کاهش در امان مانده است.
رمزهای اعجاز آمیز قرآن منحصراً از این قرارند :
۱٫ اولین ایه قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» دارای ۱۹ حرف عربی است .
۲٫ قرآن مجید از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و این عدد به ۱۹ قسمت است .( ۶×۱۹)
۳٫ اولین سوره که نازل شده است سوره علق (شماره ۹۶) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است .
۴٫ سوره علق ۱۹ آیه دارد .
۵٫ سوره علق ۲۸۵ حرف (۱۵× ۱۹) دارد .
۶٫ اولین بار که جبرئیل امین با قرآن فرود آمد ۵ آیه اولی سوره علق آورد که شامل ۱۹ کلمه است .
۷٫ این ۱۹ کلمه ، ۷۶ حرف (۴×۱۹) دارد که به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است .
۸٫ دومین باری که جبرئیل امین فرود آمد ۹ آیه اولی سوره قلم (شماره ۶۸) را آورد که شامل ۳۸ کلمه است .(۲×۱۹)
۹٫ سومین باری که جبرئیل امین فرود آمد ۱۰ آیه اولی سوره مزمل (شماره ۷۳) را آورد که شامل ۵۷ کلمه است .(۳×۱۹)
۱۰٫ چهارمین بار که جبرئیل امین فرود آمد ۳۰ آیه سوره مدثر (شماره ۷۴) را آورد که آخرین آیه آن «بر آن دوزخ ۱۹ فرشته موکلند» می باشد . (آیه ۳۰)
۱۱٫ پنجمین بار که جبرئیل فرود آمد اولین سوره کامل شد «فاتحه الکتاب» را آورد که با اولین بیانیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم (۱۹ حرف ) آغاز می شود . این بیانیه ۱۹ حرفی بالفاصله بعد از نزول آیه «برآن دوزخ ۱۹ فرشته موکلند» نازل شد . این مراتب گواهی ارتباط آری از شبهه آیه ۳۰ سوره مدثر (عدد ۱۹) و اولین بیانیه قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» (عدد ۱۹) با سیستم اعدای اعجاز آمیز است که بر عدد ۱۹ بنا نهاده شده است .
۱۲٫ آفریننده ذوالجلال و عظیم الشان با آیه ۳۱ سوره مدثر به ما یاد می دهد که چرا عدد ۱۹ را انتخاب کرده است . پنج دلیل زیر را بیان می فرماید :
الف) بی ایمانان را آشفته سازد .
ب) به خوبان یهود و نصارا اطمینان دهد که قرآن آسمانی است .
ج) ایمان مومنان تقویت نماید .
د) تا هر گونه اثر شک و تردید را از دل مسلمانان و خوبان یهودیت و مسحیت بزداید .
ه) تا منافقین و کفار را که سیستم اعدادی قرآن را قبول ندارند رسوا سازد .
۱۳٫ آفریننده بما می آموزد که این نظم اعدادی قرآن تذکری به تمام جهانیان است (آیه ۳۱ سوره مدثر) و یکی از معجزات عظیم قرآن است .(آیه ۳۵)
۱۴٫ هر کلمه از جمله آغازیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم در تمام قرآن به نحوی تکرار شده که به عدد ۱۹ قابل تقسیم است . بدین ترتیب که کلمه اسم ۱۹ بارکلمه الله ۲۶۹۸ بار ( ۴۲×۱۹) کلمه الرحمن ۵۷ بار (۳×۱۹) و کلمه الرحیم ۱۱۴ بار ( ۶× ۱۹) دیده می شود.
۱۵٫ قرآن ۱۱۴ سوره دارد که هر کدام از سوره ها به آیه افتتاحیه بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود به جز سوره توبه (شماره ۹) که بدون آیه معموله افتتاحیه است . لذا آیه بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره ها ۱۱۳ بار تکرار شده است .
چون این رقم به ۱۹ قابل قسمت نیست و سیستم اعدادی قرآن آسمانی ساخته پروردگار باید کامل باشد یکصد و چهارمین آیه بسم الله را در سوره نمل که دو بسم الله دارد (آیه ۲۷) (ایه افتتاحیه و آیه ۳۰) بنابراین قرآن مجید ۱۱۴ بسم الله دارد .
۱۶٫ همانطور که در بالا اشاره شد سوره توبه فاقد آیه افتتاحیه بسم الله است . هرگاه از سوره توبه شروع کرده آن را سوره شماره یک و سوره یونس را سوره شماره دو فرض نموده و به همین ترتیب جلو برویم ملاحظه می شود که سوره النمل نوزدهمین سوره است (سوره ۲۷) که بسم الله تکمیلی رادارد . از این نظم نتیجه می گیریم که قرآنی که اکنون در دست ماست با قرآن زمان پیامبر از لحاظ ترتیب سوره ها یکی است .
۱۷٫ تعداد کلمات موجود بین دو آیه بسم الله سوره النمل ۳۴۲ ( ۱۸×۱۹) می باشد .
۱۸٫ قرآن مجید شامل اعداد بی شماری است . مثلاً ما موسی را برای چهل شب احضار کردیم ، ما هفت آسمان را آفریدیم . شمار این اعداد در تمام قرآن ۳۸۵ ( ۱۵× ۱۹) می باشد .
۱۹٫ اگر اعداد ۲۸۵ فوق را با هم جمع کنیم حاصل جمع ۱۷۴۵۹۱ ( ۹۱۸۹×۱۹) خواهد بود .
۲۰٫ حتی اگر اعداد تکراری را از عدد فوق حذف نماییم حاصل جمع ۱۶۲۱۴۶ ( ۸۵۳۴× ۱۹) خواهد بود .
۲۱٫ یک کیفیت مخصوص به قرآن مجید این است که ۲۹ سوره با حروف رمزی شروع می شود که معنی ظاهری ندارد . این علامات در هیچ کتاب دیگری ودر هیچ جایی دیده نمی شود . این حروف در ابتدای سوره های قرآن بخش مهمی از طرح اعدادی اعجاز آمیز می باشد که بر عدد ۱۹ بنا شده است . اولین نشانه این ارتباط این است که ۲۹ سوره از قرآن با این علامات شروع می شود . تعداد حروف الفبا در این رموز ۱۴ و تعداد خود رمزها نیز ۱۴ می باشد . هرگاه تعداد سوره ها (۲۹) و حرف الفبا (۱۴) را با تعداد رمزها (۱۴) جمع کنیم ، حاصل جمع ۵۷ ( ۳× ۱۹) خواهد بود .
۲۲٫ خداوند توانا به ما یاد می دهد که در هشت سوره و سوره های شماره ( ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۱) دو آیه که با این رموز آغاز می شوند حاوی و حامل معجزه قرآن هستند، باید توجه داشت که قرآن کلمه «آیه» را به معنی معجزه بکار برده است . باید کلمه آیه دارای معانی متعددی باشد که یکی از آنها معجزه است و نیز باید دانست که خود کلمه معجزه در هیچ جای قرآن بکار برده نشده است .
بدین ترتیب قرآن مناسب تفسیر نسلهای گوناگون بشریت است . مثلاً نسلهای قبلی (پیشین از کشف اهمیت حروف رمزی قرآن) کلمه آیه را در این هست سوره ، آیه نیم بیتی می پنداشتند . ولی نسلهای بعدی که از اهمیت این رموز با خبر شدند آیه را به معنی معجزه تفسیر کرده اند . بکار بردن کلمات چند معنایی و مناسب برای همه نسلهای بشر در زمانهای گوناگون خود یکی از معجزات قرآن است .
۲۳٫ سوره قاف که با حرف ق شروع می شود (شماره ۵۰) شامل ۵۷(۳×۱۹) حروف ق است .
۲۴٫ سوره دیگری در قرآن حروف ق را با علام رمزی خود دارد (سوره شورا شماره ۴۲) که اگر حروف ق را در این سوره شمارش نمائید ملاحظه خواهید کرد که حرف ق ۵۷( ۳×۱۹) بار تکرار شده است .
۲۵٫ بدین ترتیب در می یابید که دو سوره قرآنی فوق الذکر (شماره ۵۰ و ۴۲) به اندازه همدیگر (۵۷، ۵۷) شامل حرف ق هستند که مجموع آن دو با تعداد سوره های قرآن (۱۱۴) برابر است . چون سوره ق بدین نحو آغاز می شود ق و القران المجید تصور حرف ق به معنی قرآن مجید می نماید و ۱۱۴ ق مذکور گواه ۱۱۴ سوره های قرآن است . این احتساب اعداد آشکار و گویا ، مدلل می دارد که ۱۱۴ سوره قرآن تمام قرآن را تشکیل می دهند و چیزی جز قرآن نیستند .
۲۶٫ آمار کامیپوتر نشان می دهد که فقط این دو سوره که با حرف ق آغاز می شود دارای تعداد معینی ق (۵۷ مورد) هستند گوئی خداوند توانا می خواهد با اشاره و کنایه بفرماید که خودش تنها از تعداد حروف الفبا در سوره های قرآن با خبر است .
۲۷٫ یک نمونه در آیه ۱۳ از سوره ق مدلل می دارد که هر کلمه در حقیقت هر حروف در قرآن مجید به دستور الهی و طبق سیستم اعدادی بخصوصی که بیرون از قدرت بشر است گنجانده شده است این آیه می فرماید «عاد ، فرعون و اخوان لوط» در تمام قرآن مردمی که لوط را نپذیرفتند ، قوم نامیده می شوند . خواننده بلافاصله متوجه می شود که اگر بجای «اخوان» در سوره ق کلمه «قوم» بکار برده می شد چه اتفاقی می افتاد . در این صورت ذکر کلمه قوم به جای اخوان ، حرف «ق» در این سوره ۵۸ بار تکرار می شد و عدد ۵۸ به ۱۹ قابل قسمت نیست و لذا با تعداد ۵۷ «ق» که در سوره شورا مطابقت نمی کرد و جمع آن دو با تعداد سوره های قرآن برابر نمی شد . بدین معنی که با جایگزین کردن یک کلمه به جای دیگر نظم قرآن از بین می رود.
۲۸٫ تنها سوره ای که با حرف «ن» آغاز می شود سوره قلم است (شماره ۶) این سوره ۱۳۳ «ن» دارد که به ۱۹ قابل قسمت است .( ۷×۱۹)
۲۹٫ سه سوره اعراف (شماره ۷) مریم ( شماره ۱۹) و ص (شماره ۳۸) که با حروف (ص) شروع می شوند جمعاً ۱۵۲ حرف «ص» دارند . (۸×۱۹)
۳۰٫ در سوره طه (شماره ۲۰) جمع تعداد حروف «ط» و «هـ» ۳۴۴ می باشد ( ۱۸×۱۹)
۳۱٫ در سوره «یس» تعداد حروف «ی» و» «س» ۲۸۵ می باشد ( ۱۵× ۱۹)
۳۲٫ در هفت سوره ۴۰ تا ۴۶ که با رمز«حم» شروع می شوند تکرار حروف ۲۱۶۶ می باشد (۱۴×۱۹) بنابراین تمام حروف اختصاری که در ابتدای سوره های قرآن دارند بدون استثناء در روش اعدادی اعجاز آمیز قرآن شرکت دارند . باید توجه داشت که این روش اعدادی قرآن ، در مواردی ساده و در خور فهم اشخاص معمولی است . اما در موارد دیگر بسیار مشکل و پیچیده بوده و برای درک آنها اشخاص تحصیل کرده باید از ماشین های الکترونیکی کمک بگیرند .
۳۳٫ در سوره های تشماره ۲ و ۳ و ۷ و ۱۳ و ۱۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ که با رمز «الم» شروع می شوند تعداد حروف الف ، لام ، میم جمعاً ۲۶۶۷۶ مورد و قابل قسمت به ۱۹ می باشد ( ۱۴۰۴× ۱۹) .
۳۴٫ در سوره های ۲۰ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۶ و ۴۲ که با رمز «طس» یا یکی از دو حرف مزبور (ط ، س ) آغاز می شوند تعداد دو حرف «ط» و «س» ۴۹۴ مورد می باشد .( ۲۶× ۱۹)
۳۵٫ در سوره های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ که با رمز «الر» آغاز می شوند تعداد الف ، لام ، راء به اضافه تعداد (راء) تنها در سوره سیزدهم ، ۹، ۹۷ مورد است که این عدد قابل قسمت بر عدد ۱۹ می باشد .( ۵۱۱×۱۹) .
۳۶٫ در سوره هایی که با رمز یکی از حروف «ط ، س ، و ، م» آغاز می شوند تعداد حروف طاء وسین و میم ۹۱۷۷ مورد می باشد ( ۴۳۸× ۱۹)
۳۷٫ در سوره رعد( شماره ۱۳) که با حرف رمزی «المرا» اغاز می شود ، تعداد حروف ( الف، لام ، میم ، راء ) ۱۵۰۱ مورد می باشد ( ۷۹×۱۹)
۳۸٫ در سوره اعراف (شماره ۷) که با حروف رمزی المص شروع می گردد تعداد وقوع «الف ۲۵۷۲ مورد ، حرف لام ۱۵۲۳ مورد ، حرف میم ۱۶۵ مورد ، و حرف ص ۹۸ مورد که جمعاً عدد ۵۳۵۸ بدست می آید ( ۲۸۲× ۱۹)
۳۹٫ در سوره مریم (شماره ۱۹) که با حروف کهیعص شروع می شود ، تعداد حروف (کاف ، ها ، یا ، عین ، صاد ) ۷۹۸ مورد می باشد ( ۴۲× ۱۹)
۴۰٫ در سوره شورا (شماره ۴۲) ک با حروف حم عسق شروع می شود تعداد حروف ( حا، میم ، عین ، سین ، قاف ) ۵۷۰ مورد می باشد (۱۲۰× ۱۹)
۴۱٫ در سیزده سوره ای که حرف الف در لغت رمزی آنهاست (سوره های شماره ۲ . ۳ .۷ .۱۰٫ ۱۱٫ ۱۲٫ ۱۳٫ ۱۴٫ ۲۹٫ ۳۰٫ ۳۱٫ ۳۲٫ ۱۵) جمع الف های موجود ۱۷۴۹۹ مورد می باشد ( ۹۲۱× ۱۹)
۴۲٫ در سیزده سوره فوق الذکر جمع لام ۱۸۷۰ مورد می باشد (۶۲۰× ۱۹)
۴۳٫ در هفده سوره ای که حروف میم در لغت رمزی آنهاست (سوره های شماره ۲٫ ۳٫ ۷ . ۱۳٫ ۳۲٫ ۲۶٫ ۲۸٫ ۲۹٫ ۳۱٫ ۳۰٫ ۴۰٫ ۴۱٫ ۴۲٫ ۴۳٫ ۴۴٫ ۴۵٫ ۴۶) جمع حروف میم ۸۶۸۳ مورد می باشد ( ۴۵۷×۱۹)
در تاریخ کتابی سراغ نداریم که مانند قرآن طبق یک سیستم عددی تنظیم شده باشد بر این حقیقت علاوه بر ۴۳ بند پیشین ، موارد زیر نیز گواه صادقی است :
الف کلمه الله ۲۶۹۸ مرتبه در قرآن تکرار شده که مضربی از عدد ۱۹ است (۱۴۲×۱۹) و تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم نیز ۱۹ مورد می باشد . مسئله جالب اینکه در سوره اخلاص بعد از قل هو الله احد جمله الله الصمد آمده در صورتی که اگر هو الصمد می آمد جمله صحیح بود از نظر دستورزبانی باید هو می آمد اما با این حال الله آمده است اگر به جای الله هو می آمد سیستم ریاضی قرآن بهم می ریخت و این مسئله شباهت زیادی دارد به همان اخوان و قوم در سوره ق .
ب : مورد جالب دیگر در سوره مریم حروف مقطعه کهیعص می باشد که به صورت حروف آغازین آمده است، این حروف در سوره مریم ، بصورت جداگانه ، با این تعداد بکار رفته اند : حرف ک ۱۳۷ مرتبه ، حرف ه ۱۶۸ مرتبه، حرف ی ۳۴۵ مرتبه ، حرف ع ۱۲۲ مرتبه ، حرف ص ۲۶ مرتبه . جمع این ارقام به این صورت است :
۳۴۵+ ۱۶۸+۱۳۷+۱۲۲+۲۶ = ۸۹۷ که مضروب عدد ۱۹ می باشد ( ۴۲×۱۹) یعنی مجموع تکرار حروف پنجگانه (ک ، ه ، ی ، ع ، ص) سوره مریم (سوره شماره ۱۹) علاوه بر اینکه بر عدد ۱۹ (تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم ) قابل تقسیم است بر عدد ۱۴ (که تعداد حروف مقطعه است) نیز قابل تقسیم می باشد ( ۷۹۸= ۵۷× ۱۴)
پ: در قرآن بعضی از کلمات با کلمه های دیگر که از نظر معنی با همدیگر تناسب دارند یکسان به کاررفته اند مثلاً :
۱- کلمه حیوه ۱۴۵ بار با مشتقات آن در قرآن بکار رفته است و به همان تعداد (۱۴۵ بار) کلمه موت یا مرگ با مشتقاتش بکار رفته است .
۲- کلمه دنیا ۱۱۵ بار و کلمه آخرت هم ۱۱۵ بار بکار رفته است .
۳- کلمه ملائکه ۸۸ بار در قرآن آمده است و کلمه شیاطین نیز به همان تعداد ۸۸ بار بکار برده شده اند .
۴- حر یعنی گرما ۴۰ بار و کلمه برد یعنی سرما نیز ۴۰ بار بکاربرده شده اند .
۵- کلمه مصائب ۷۵ بار و کلمه شکر نیز ۷۵ بار
۶- کلمه زکات ۳۲ بار و کلمه برکات نیز ۳۲ بار
۷- کلمه عقل و مشتقات آن ۴۹ بار و کلمه نور نیز با مشتقاتش ۴۹ بار
۸- کلمه یوم به معنی روز و شهر به معنی ماه در قرآن به ترتیب ۳۶۵ بار و ۱۲ بار بکار رفته اند .
۹- کلمه رجل به معنی مرد ۲۴ بار و کلمه امرأه به معنی زن نیز ۲۴ بار در قرآ ن بکار رفته اند .
۱۰٫ کلمه امام بصورت مفرد و جمع ۱۲ بار در قران آمده است .
آیا اینها تصادفی است ؟
ت : تفاوتهایی در حدود یک ده هزارم ضمن بررسی سوره مری و زمر دیدم که نسبت درصد مجموع حروف ( ک ، ه ، ی ، ع ، ص ) در هر دو سوره مساوی است با اینکه باید در سوره مریم بیش از هر سوره دیگر باشد زیرا این حروف مقطعه فقط در آغاز سوره مریم قرار دارد . اما هنگامی که محاسبات مربوط به نسبت گیری حروف دو سوره را از رقم سوم اعشار بالاتر بردم روشن شد که نسبت مجموع این حروف در سوره مریم یک ده هزارم ( ۰/۰۰۰۱) بیش از سوره زمر است . این تفاوتها جزئی راستی عجیب و حیرت آور است .

.


.

مقاله قرآن و کامپیوتر

نوشته‌ی رشاد خلیفه

.


.

1 نظر برای “قرآن و کامپیوتر، رشاد خلیفه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *