صد تأمل درباره زندگی خوب

صد تأمل درباره زندگی خوب

در آوریـل ۲۰۰۸کریسـتوفر پترسـون فقیـد ایمیلـی از وبسـایت «روانشناســی امــروز» دریافــت کــرد کــه در آن از وی خواســته شــده بــود یافتههـای علمـی خـود را بـه صـورت عمومـی در ایـن وبسـایت منتشـر کنـد. او کــه از بنیادگــذاران روانشناســی مثبتگــرا و نویســنده همــکار کتــاب کلاســیک قوتهـا و فضایـل منشـی: دسـتنامه و طبقهبنـدی ۱بـود ایـن دعـوت را پذیرفـت و تامـلات حاضـر را نوشـت کـه عمدتـاً تحـت عنـوان کلـی زندگـی خـوب منتشـر شــده، در آن ابعــاد گوناگــون زندگــی خــوب کاویــده و بــه شــکل گســتردهای از آنهـا اسـتقبال شـده اسـت.
از ایــن تامــلات فــراوان اســتقبال شــد و خواننــدگان نظــرات خــود را منعکــس کردنـد. پترسـون از آنهـا بسـیار آموخـت، از جملـه آنکـه: مـردم دنبـال نتایـج عملی هسـتند، ایجـاز و سـادگی خـوب اسـت و آنهـا در پـی مثالهـای ملمـوس و واقعـی هســتند. پــژواک همــه ایــن درسهــا بهنحــوی در ایــن تامــلات دیــده میشــود. پــس از آنکــه تامــلات بــه مقــدار قابــل توجهــی رســید، پترســون از میــان آنهــا ۱۰۰تامــل را کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا روانشناســی مثبتگــرا دارد برگزیـد و پـس از طبقهبنـدی در یـازده بخـش، آنهـا را در قالـب کتـاب حاضـر بــه نــام در پــی زندگــی خــوب: ۱۰۰تامــل در بــاب روانشناســی مثبتگــرا درآورد.

مروری بر کتاب شایسته ترجمه Pursuing the Good Life: 100 reflections on Positive Psychology

⭕️ در روانشناسی مثبت‌گرا بحث‌هایی پیش کشیده می‌شود که در کتاب‌های گذشته روانشناسی مطرح نبود، مانند آن که دین اهمیت دارد؛ پول برای خوشبختی مهم است، به شرطی که صرف دیگران شود …

⭕️ سه تحقیق انجام شده که نشان می‌دهد میان فست‌فود و بی‌صبری نوعی ملازمه است یا فست‌فود مایه بی‌صبری می‌شود. طرفه آن که فست‌فود تولید شده است تا در وقت ما صرفه‌جویی شود.

⭕️ از نظر نیچه، امید بدترین شرور عالم است. پترسون به نقد این نگرش می‌پردازد.

⭕️ اریک وینر به مدت یک سال به نقاط مختلف عالم که گفته می‌شود شادترین نقاط به شمار به شمار می‌روند سفر کرد … گزارش خود را در کتاب «جغرافیا و سعادت: یک ترشرو در جستجوی شادترین نقاط عالم» منتشر کرد.

⭕️ ضرب المثلی بین کوهنوردان رایج است که کوه شما را از صعود باز نمی‌دارد، بلکه سنگریزه‌ای که در کفش شماست چنین می‌کند.

.


.

فایل pdf مقاله صد تأمل درباره زندگی خوب

.


.

نویسنده: سیدحسن اسلامی اردکانی

فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی (ش. ۳ و ۴)

.


.

1 نظر برای “صد تأمل درباره زندگی خوب

  1. درود
    از روانشناسی مثبت ، حدالامکان مطالب زیادی بگذارید. حتی اگر شده رویه و جهت‌گیری سایت را بدین سمت بچرخانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *