تاملاتی فلسفی-اخلاقی بر پورنوگرافی

تاملاتی فلسفی-اخلاقی بر پورنوگرافی

پورنوگرافی (pornography) یک عنوان مملو از ارزش (value-laden) است. با رجوع به فرهنگ لغتِ آکسفورد و ریشه این کلمه می خوانیم، این واژه که قدمت آن به اواسط قرن نوزدهم بر میگردد، مرکب از دو واژه یونانیِ porne به معنای «فاحشه ها یا روسپیان» و graphein به معنای «نوشتن» است که روی هم رفته به معنای «نوشتن درباره روسپیان» بوده است. در اینجا قصد بدست دادن تعریفی جامع و مانع از این واژه را ندارم که خود محل منازعه و بحث بسیار است. پرسش اصلی این گفتار این است که دلایلِ ارائه شده بر غیراخلاقی بودنِ تماشای پرونوگرافی تا چه اندازه به لحاظ عقلی و به تبع آن اخلاقی موجه هستند. دلایلی که علیه تماشای فیلمهای پورن ارائه میشود، در یک دسته بندی کلی به شرح ذیل است:

۱٫ دلایل دینی:

بر اساس این نوع از دلایل، سکس نه هدف که وسیله است. سکس وسیله ای است برای تشکیل خانواده و تولیدمثل، که به خودیِ خود امر ارزشمندی نیست، خصوصا زمانیکه از آن در جهت لذت بردن استفاده گردد. فیلمهای پورن بر این اساس غیراخلاقی تلقی میشوند زیرا این شکل -مطابق تعبیرِ دینی- فطری از رابطه را از میان می برند و سکس را به خودیِ خود به عنوان امری ارزشمند بر ما عرضه میکنند. با سکس باید به مثابه وسیله برخورد کرد نه هدف. موجه بودنِ این دیدگاه مبتنی بر چند فرض است: الف) موجه بودنِ عقلانیِ یک دین، ب) اینکه تولیدمثل امری اخلاقی است. که هر کدام از این فروض با چالشهای بسیاری مواجه هستند.

۲٫ دلایل غیردینی:

براساس این نوع از دلیل تماشای فیلمهای پورن غیراخلاقی است زیرا این نوع از فیلمها مروج خشونت جنسی (خصوصا علیه زنان) هستند. این فیلمها غیراخلاقی هستند زیرا افراد را به مثابه ابژه هایی جنسی نشان میدهند که به هر نوعی میتوان از آنها بهره کشی جنسی کرد. این فیلمها غیراخلاقی اند زیرا با جهت دهی نادرست به امیال جنسیِ ما، ذائقه های جنسی ما را به آن صورتی که سازندگانِ آنها میخواهند تغییر میدهند و به نوعی ما را به انسانهایی معتاد به سکس تبدیل میکنند. و این فیلمها غیراخلاقی اند زیرا فرد و به تبع آن جامعه را به فساد و تباهی می کشانند. در حالیکه قسمتِ بزرگی از این انتقادات وارد است، اما منتقدان در لحاظ کردن آنها چندین پیشفرض را وارد میکنند که قابل تامل و قابل نقد هستند:

الف) برچسبهای کلی زدن به این فیلمها: بر اساس این پیشفرض، فیلمهایی از این دست به خودیِ خود مروج خشونت جنسی علیه زنان و در مواردی کودکان هستند. این پیشفرض درست به نظر نمیرسد زیرا در رجوع به واقعیت ما با تنوعِ گسترده ای از ژانرهایِ اینگونه فیلمها مواجه هستیم. در حالیکه کم نیستند مواردی از این ژانرها که علنا خشونت جنسی را تبلیغ و ترویج میکنند (که البته در میان همین ژانرها میتوان شاهد خشونت جنسی علیه مردان نیز بود)، کم هم نیستند مواردی از این ژانرها که نمایشگر سکسهای معمول و متعارفی هستند که انعکاس دهنده یک رابطه جنسیِ معمولی هستند، یعنی اگر تلاش شود تا یک رابطه جنسیِ معمولی به نمایش درآید (اگر چنین رابطه ای اصلا ممکن باشد) غیر از این ممکن نیست. از اینرو، در حالیکه برخی از این فیلمها مروج خشونت جنسی علیه زنان هستند، برخی نیز خشونت جنسی علیه مردان را تبلیغ میکنند و برخی هم سوءاستفاده های جنسی از کودکان را.

ب) سکس به خودیِ خود امر خنثایی است: بر اساس این پیشفرض، نوعی از رابطه جنسی به مثابه امری خنثی و عاری از هرگونه ارزشگذاری فرض گرفته میشود که فیلمهای پورن انحراف از چنین رابطه ای انگاشته میشوند. که این پیشفرض نیز درست به نظر نمیرسد. اگر سکس در شکل طبیعی آن را دستکم آنگونه که در گونه های حیوانیِ نزدیک به انسان هم متداول است در نظر بگیریم، رابطه ای عاری از ارزشگذاری نیست. در بیان دلیل به نفع این ساختارِ مملو از ارزش همین بس که فاعلیت با جنس نر و مفعولیت با جنس ماده است و یک رابطه جنسی با ارضای جنسی طرفِ نرِ رابطه به پایان میرسد. بر اساس همین ساختار در یک رابطه جنسیِ طبیعی، ساختاری از قدرت شکل میگیرد که یک طرف (طرف ماده) مادون طرفِ دیگر رابطه (طرف نر) است. آنچه در بسیاری از موارد به عنوان مثال خشونت علیه زنان در این فیلمها انگاشته میشود چه بسا ناشی از ساختارِ خود سکس باشد، و اگر قرار بر نقد باشد ساختار سکس به شکل کلی آن باید به چالش کشیده شود. به دیگر بیان، هر شکلی از رابطه جنسی مبتنی بر ارزشگذاری های خاص خود است ولو این رابطه سکس در معنای طبیعیِ آن باشد. حال اینکه اصولا چه نوعی از رابطه جنسی مبتنی بر ارزشهای درست است به درستی توسط منتقدانِ آن ارائه نمیشود.

ج) این فیلمها انسانها را به «ابژه های جنسی» فرو میکاهند: بر اساس این پیش فرض، فیلمهای پورن غیراخلاقی اند زیرا ما انسانها را به صرفِ ابژه ها یا اشیای جنسی فرو میکاهند. اگر در اینجا مراد از شیء جنسی، دستگاهِ لذت و عیش و نوشی باشد که عملا ترجیحات و خواسته های آن توسط طرفِ دیگر رابطه نادیده انگاشته شده تا او به خوشیهای یک طرفه خود برسد، این چیزی نیست که موضوع تمامیِ فیلمهایی از این دست باشد. در حالیکه فیلمهایی با ژانرهایی از این دست بسیارند، اما موارد نقض هم در اینباره کم نیستند. اما اگر مراد از ابژه جنسی عبارت باشد از اینکه هر دو طرفِ روابطی از این دست، برمبنای ترجیحات و خواسته های خود آنچنان خود را بر طرف دیگرِ رابطه به مثابه امری جنسی نمودار سازد که باعث برانگیختگیِ جنسی او شود، به نظر نمیرسد که امر غیراخلاقی یی در اینباره وجود داشته باشد. اصولا سکس بدون ابژه گری جنسی چندان متصور نیست. خواه این ابژه گری یک طرفه و غیراخلاقی باشد و خواه دو طرفه و اخلاقی. نقد فیلمهای پورن بر این اساس که آنها انسانها را به ابژه های جنسی فرومیکاهند در واقع نقدی است بر خودِ رابطه جنسی، که اگر قرار بر این باشد که فیلمهای پورن بر این اساس که انسانها را به ابژه های جنسی فرو میکاهند محکوم شوند، رابطه جنسی نیز بر همین مبنا باید محکوم شود. فیلمهای پورن انعکاس دهنده این ابژه گری های گوناگون هستند.

د) فیلمهای پورن ذائقه های جنسی ما را شکل میدهند: قصه قدیمی «مرغ و تخم مرغ». فرض بسیاری از منتقدان صنعت پورنوگرافی بر این است که فیلمهای پورن با شکل دادن به ذائقه های جنسیِ ما، ذائقه ما را معیوب ساخته اند. اما یک نکته ظاهرا در اینجا نادیده گرفته میشود و آن اینکه فیلمهای پورن با تنوعِ گسترده شان که سعی میکنند طیف گسترده ای از مخاطب را به خود اختصاص دهند بر اساس امیال صرف یک نفر یا یک گروه خیلی خاص ساخته نمیشود. اگر اصل بر سودآوری است که هدف اصلی این صنعت هم همین است، پس چنین صنعتی هیچگاه اینچنین به سود نمیرسید مگر اینکه با یک روانشناسیِ دقیق از مخاطبان خود (که در حال حاضر بخش گسترده ای از افراد جوامع مختلف از طبقات و طیفهای مختلف را شکل میدهد) آغاز میکرد. عیان ساختنِ امیالِ سرکوب شده جنسیِ انسانهایی که در واقعیت بنا به دلایل مختلف امکان بروز آنرا ندارند در ژانرهای مختلف برای سلیقه های مختلف کاری است که این صنعت به انجام آن مبادرت ورزیده است.

ه) فیلمهای پورن فرد و جامعه را به فساد و تباهی میکشانند: اینکه چرا فیلمهایی از این دست فرد و به تبع آن جامعه را به تباهی میکشانند به همان پیشفرضهای سابق باز میگردد. یعنی به این صورت که این فیلمها افراد را به تباهی میکشانند زیرا انگیزه تشکیل خانواده و زاد و ولد را در افراد می خشکانند، زیرا مروج خشونت جنسی هستند، زیرا افراد را به ابژه های جنسی فرو میکاهند، و زیرا ذائقه های جنسی ما را معیوب و تباه میسازند. همان نقدهایی که بر موارد قبل جاری است بر این مورد نیز صادق است.

نهایتا اینکه، اگر دیدن فیلمهای پورن به خاطر دلایل ارائه شده بالا غیراخلاقی است، این دلایل دلایلِ محکم و متقنی نیستند و در بسیاری از موارد بیش از آنکه نقد پورنوگرافی باشند نقد خود سکس هستند.

.


.

تاملاتی فلسفی-اخلاقی بر پورنوگرافی

بهنام خداپناه

.


.

مطالب مرتبط:

پورن و اخلاق ؛ لذت جنسی یا صنعتی تجاری؟

پورنوگرافی با اندازه مغز چه ارتباطی دارد؟

.


.

21 نظر برای “تاملاتی فلسفی-اخلاقی بر پورنوگرافی

 1. اقای بهنام خدا پناه شما بعد از اینکه این تاملات فلسفی ر راجع به پرنوگرافی کردی یه سر به انجمن معتادان جنسی گمنام هم بزن ، تامل فلسفی یه طرف تجربه ی زیسته یه طرف ! برو عمیق تر با پوست و گوشت و استخونت ببین این فیلم با تماشاگرش چه کرده . ممنونم

 2. سپاسمندم و البته با شما موافقم.
  علاوه بر آنکه دلایل ضعیفی در رد پورنوگرافی وجود دارد لااقل دو دلیل قدرتمند برای سودمندی این فیلم ها به ذهن من می رسد.

  دلیل اول اینکه این فیلم ها باعث می شوند که افراد رابطه ی جنسی را بهتر بیاموزند و با انواع ظرایف رابطه ی جنسی آشنایی بیشتری پیدا کنند و از این لحاظ رابطه ی جنسی با کیفیت تری را تجربه کنند.
  باید توجه کرد که عدم رابطه ی درست جنسی یکی از علل مهم جدایی روابط زوجین است.

  دلیل دوم این است که اگر بپذیریم که خودارضایی بعد از دیدن این فیلم ها لازمه ای اجتناب ناپذیر است و بعد از هر بار دیدن این فیلم ها فرد ناچار به خود ارضایی می شود باید گفت که این یک کارکرد خوب برای این دست فیلم ها به شمار می آید.
  در زمانی که رابطه ی جنسی سالمی برای فرد وجود ندارد، خودارضایی بهترین گزینه است و فرد را از گزند انواع بیماری های مقاربتی که در روابط جنسی ناسالم روی می دهد، مصون نگه می دارد.
  با وجود تقبیح فراوانی که در فرهنگی عرفی و دینی کشور ما از خودارضایی شده است اما هنوز هم سالم ترین و راحت ترین و در عین حال کم خطرترین روش برای ارضای غریزه ی جنسی، خودارضایی است.

 3. با سلام
  به نظر بنده پرونو گرافی و مشاهده فیلم های پورن موجب می شود که اهیمت سکس بیشتر از حد برای فردجلوه کند و فرد از ابعاد مختلف انسانی خود و لذت واقعی از زندگی باز بماند….
  ما شرقی ها در حالت عادی و بدون این فیلمها هم به مسایل جنسی بسیار علاقمند هستیم…. راهی رو پیدا کنید که این میل رو کم تر کنیم نه زِیاد!!!

 4. نویسنده دلایلی که علیه تماشای پورن وجود داره رو گزینشی انتخاب کرده و پاسخ گفته.در حالیکه دلایل جدی تر و مهم تری علیه تماشای این فیلم ها وجود داره.اینکه موانع اخلاقی رو به چند گزاره ساده و دم دستی تقلیل بدیم و به دستاوردهای علمی و تجربی اعتنایی نکنیم نشان از عدم جامع نگری نویسنده داره.

   1. اینکه نقد پورنوگرافی را نقد اصل رابطه ی جنسی بنامیم، به عقیده ی من یک سوء برداشت است.
    بطور کلی فلسفه ی رابطه ی جنسی تولید نسل است، نویسنده سوء برداشت کرده و گفته عنصر لذت بخودی خود ارزشمند نیست. این کاملا اشتباه است اتفاقا عنصر لذت بسیار هم ارزشمند است و دین(حداقل دین اسلام) مشکلی با لذت جنسی ندارد و اتفاقا از تخلیه ی انرژی جنسی استقبال نیز میکند(اصول درست آن نیز همین است و راهکار های اصولی برای آن وجود دارد).
    ولی پورنوگرافی با رابطه ی جنسی معمولی بسیار متفاوت است. نویسنده با این استدلال که تمام ایراداتی که بر پورنوگرافی وارد است، دارای استثنا هستند، نتیجه گرفته اند که این ایرادات وارد نیست. درنهایت نیز نقد به پورنوگرافی را نقد به اصل سکس میداند!
    تفاوتهای بارزی بین یک رابطه ی جنسی معمولی با یک پورنوگرافی وجود دارد:
    ۱. بسیاری از فیلمهای پورن به نوع مستقیم یا غیر مستقیم مروج خشونت و اعمال قدرت مرد بر زن و تحقیر زنان هستند که معمولا هم برای استقبال بیشتر بزرگنمایی میشوند. اگر ما بگوییم فقط بخشی از این فیلم ها چنین محتوایی دارند، چه فیلتری وجود دارد که این فیلمهارا از بقیه جدا کند؟ چه قانونی در این خصوص وضع شده؟ چه نظارتی وجود دارد؟ با توجه به تعداد بسیار بالای این فیلم ها در دنیای امروز آیا میتوان ابزار پیشگیری اعمال کرد؟
    ۲. دیدگاه برتری ذاتی مرد بر زن در یک رابطه و اینکه پایان رابطه صرفا دفع شهوت مرد است، یک باور بسیار غلط است بلکه رابطه ی جنسی دراصل رابطه ی یک جزء لطیف با یک جزء مقتدر است که دو بعد دارد. در بعد روحانی یا معنوی هر دو صاحب حسن هستند(یکی زیبایی و ظرافت و دیگری اقتدار) و این رابطه به هردو حس امنیت و اعتماد میدهد. رابطه نوعی ابراز محبت است نه اعمال قدرت مرد به زن صرفا به دلیل تفاوتهای آناتومیک. چرا که زنان و مردان از نظر توانایی های ذهنی و عملکری تفاوت چندانی با هم ندارند. هدف نهایی این رابطه تولید نسل است ولی بعد روحانی آن حس حمایت و امنیت در زن و محبت در مرد و ابراز عشق به هردو است.
    ۳. در یک رابطه دو عنصر مهم وجود دارد: رضایت و تعهد
    ولی این فیلمها هردوی این اصول را خدشه دار میکنند. افرادی که بازیگر این فیلمها هستند هیچگونه تعهدی نسبت به هم ندارند‌ و این ذهنیت را در مخاطبان القا میکنند که دنبال سکس بدون تعهد بروند که نتیجه ی آن بحرانهای اجتماعی و روانی است. این فیلمها با طیف وسیعی که دارند مخاطبان خود را دچار تنوع طلبی جنسی میکنند، اشکال نامتعارف از سکس(پارافیلیا) را میدهند و ترویج میکنند و به مخاطب القا میکنند که به هرکسی میتوانند به عنوان یک کالا و عروسک جنسی نگاه کنند که این بعد معنوی رابطه را پایمال میکند. شیوع تنوع طلبی جنسی باعث رواج آمیزش بدون رضایت (تجاوز) میشود.
    ۴. این فیلمها به خودی خود اعتیاد آور هستند و اعتیاد به هرچیزی نوعی اختلال روانی است و دیر یا زود
    امور روزانه ی فرد را دچار اختلال میکند.
    ۵. این فیلمها خانواده را دچار بحران میکند. همانطور که همه میدانند این محتواها به آسانی در دسترس هستند و امروز دیگر اصلا فضای مجازی امن نیست و الان حتی کودکان ۶ ساله نیز درمواجه با آنها هستند که این اثرات روانی شدیدی بر آنها میگذارد و باعث بلوغ زودرس و بیداری جنسی و مشکلات جسمی و روحی آن میشود درنتیجه آنها که به طور طبیعی نیازمند به تخلیه ی جنسی هستند، چون مجرای قانونی برای این تخلیه وجود ندارد، یا مثلا به خواهر یا برادرشان تجاوز میکنند یا به سکس زیرزمینی و روابط پرخطر پناه میبرند.
    تا به حال تحقیقی در آمریکا یا اروپا دراین خصوص انجام شده که: چند درصد از بازیگران پورن در خیابان و اماکن عمومی مورد خشونت کلامی، جنسی و جسمی دیگران قرار میگیرند؟ چند درصد شریک زندگی یا همسران‌آنها ااز شغل آنها آگاه یا راضی هستند؟ چند درصد کودکان آنها از شغل آنها خبر دارند و اگر باخبر شوند چه تاثیر روحی و روانی ای بر آنها دارد؟ همسر و کودک آنها در مدرسه یا محل کار مورد تمسخر یا توهین یا خشونت قرار نمیگیرند؟ و ده ها پرسش دیگر
    ۶. پورنوگرافی با روسپی گری تنها یک تفاوت دارد. روسپی ها در مکانی ناشناس و خلوت فعالیت جنسی دارند درحالی که بازیگران پورن در جلوی دوربین و در معرض دید صدها و هزاران نفر. این تقریبا معادل رابطه ی جنسی در ملا عام(مثلا خیابان) است که اخلاقا و قانونا و عرفا صحیح نیست.
    و ده ها دلیل دیگر که در اینجا مجال گفتن نیست.
    به طور کلی پورنوگرافی نه تنها ناقض حقوق زنان، کودکان و حتی مردان است، بلکه مروج روابط بدون تعهد، بدون رضایت، نامتعارف و تنوع طلبی جنسی و نگاه جسمانی و تجاری و غیر معنوی به جسم انسان است که عمومی شدن اینها برای جامعه خطرناک است.

 5. یکی از موضوعات رایج در جوامع امروز فیلم ها و تصاویر پورنوگرافی است که به دلیل گسترش ارتباطات و فضای مجازی شیوع بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل عوارضی را برای خانواده و جامعه ایجاد می کند. اگرچه فضای آزاد و گردش بدون سانسور اطلاعات در دنیای امروز جزو حقوق همه شهروندان شناخته می شود، ولی استفاده از فضای مجازی با اطلاع از نقاط ضعف و کارایی های مثبت راه گشا خواهد بود.
  ?سکس به عنوان یک رابطه رومانتیک و عاشقانه باعث افزایش استحکام و ساختار خانواده می شود. در حالی که این موضوع در فیلم های پورن نادیده گرفته می شود. در این فیلم ها سکس به یک رابطه مکانیکی تقلیل داده می شود که کارکرد آن فقط و فقط ارضائ نیازهای جنسی طرفین و بعضا حتی یک نفر است.
  ?این ماجرا وقتی مهم می شود که بدانیم بخش بزرگی از نسل های جدید مردان و زنان جوان، تقلید از بازیگران، تنها راه اصلی یادگیری رفتارهای جنسی شان محسوب می شود. فیلم های پورنو شبیه فیلم های تعقیب و گریز هالیوودی هستند ولی همه می دانند که رانندگی به شکلی که در سینما شاهد هستیم با رانندگی در خیابان های واقعی فرق دارد. بینندگان این فیلم ها به موقعیت بازیگران غبطه می خورند و این احساس در آنها ایجاد می شود که از غافله پر ازدهام جنسی عقب مانده اند.
  ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻮﺭﻧﻮ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﻫﯿﮑﻞ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﮑﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺭﻧﻮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽﺷﺎﻥ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ فرد ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩ.
  ?ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺯﻥ ﺩﺭ ﭘﻮﺭﻧﻮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺍﻏﺮﺍﻕ ﺁﻣﯿﺰﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻟﻮﻧﺪ ﻭ ﺳﮑﺴﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺩﺭﮐﻨﺎﺭ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺁﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺯﻥ ﺩﺭ ﭘﻮﺭﻧﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽﺍﺯ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ.
  ?ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺎﻏﻮﺷﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ، ﻧﮕﺎﻩ ﻟﻄﯿﻒ ، ﻧﻮﺍﺯﺵﻫﺎﯼ ﻇﺮﯾﻒ ، ﮔﭗ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ، ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ، ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﭘﻮﺭﻧﻮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺷﺘﺎﺏ ﺑﯽ ﺭﻭﯾﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ است.

 6. یادداشت فوق به اعتقاد بنده نگاهی “کلی” بر این پدیده است. در حالی که در جامعه ایرانی متغیرهای دیگری نیز به دستگاه معادلات اضافه میشود. از جمله برخی از آنها:
  -سرکوب سیستماتیک فرهنگی سکس توسط خود جامعه که منجر به روآوردن افراطی به سکس مخفیانه که یکی از انواع آن روی آوردن به فیلمهای پ. بصورت افراطی است.
  – توانایی پایین جنسی ایرانیان که میتوان به ارضای سریع مردان ایرانی و سردمزاجی زنان اشاره کرد. یکی از پیامدهای این موضوع میتواند همان تمایل جامعه به سرکوب باشد.
  – بی اعتمادی به یکدیگر، نمود آن تعداد بیش از ۷ میلیون پرونده قضایی در سال که باعث اجتناب از روابط جنسی دوطرفه که نیازمند حداقل اعتماد است و گرایش به سک.س انفرادی میگردد.
  – سرک کشیدن به زندگی خصوصی و بخصوص جنسی دیگران بصورت بیمارگونه (خصوصا در شهرهای کوچکتر) و پچ پچ های آزاردهنده و در برخی موارد اتهام زنی (که خود میتواند نتیجه ضعف جنسی، سرکوب جنسی در گذشته، عدم رشد و بلوغ فکری احساسی در فرد تجسس کننده باشد)از دیگر عواملی است که شخص را میتواند به سکسهای انفرادی سوق دهد.
  این عوامل و احتمالا خیلی مسائل دیگر میتواند باعث ” افراط” در موضوع بحث مایعنی سکس انفرادی و در نتیجه آن پورنوگرافی شود. حتی اگر فرض نویسنده مقاله مبنی بر عدم ایراد در مقوله پورن ( بخاطر اینکه ایرادات وارده به سکس وارد است، نه پورن) را بپذیریم و حتی فرض کنیم که پورن مانند غذا برای انسان لازم است، همانطور که “افراط” در غذا باعث چاقی و در نتیجه انسداد عروق و…. در موارد افراط زیاد حتی منجر به مرگ میشود، پورن هم “در چنین شرایطی” میتواند باعث هزینه های زیادی گردد.
  در ایران نسخه ای که متشرعین برای درمان چنین مسائلی تجویز میکنند، “ازدواج” است که باعث جلوگیری از فساد میشود. بدیهی است ازدواج نیاز به ثبات طرفین چه از لحاظ فکری ، مالی و … دارد و تا زمانی که سردرگمی و اغتشاش در زندگی جوانان وجود دارد که از نمودهای آن به نبود شغل و نداشتن ثبات مالی و وابستگی مالی به والدین تا سنین بالا اشاره نمود. حتی جوانانی که تن به ازدواج میدهند هم باتوجه به آمار قابل توجه طلاق، اکثرا به دلیل نبود ثبات (همچنین مشکلات جنسی) ازدواجها دیری نمیپایند. در نتیجه این تجویزکنندگان، چاره ای ندارند برای اینکه از درمان خود دفاع کنند جهت مبرانمودن خود، همه تقصیرها را گردن پدیده هایی مثل پورن، و در حالت کلی تر آزادیها (مثلا دوره اصلاحات یا طاغوت یا نظام منحط غرب) بیندازند. این درحالی است که به تجویز خود ادامه داده و چون مسئله از ریشه حل نشده و طلاقهای بیشتری اتفاق می افتد. این بزرگواران همواره عادت دارند به معلول بپردازند و علت را نادیده بگیرند. مثلا میگویند “اکثر طلاقها بخاطر مشکلات جنسی است”. بگذارید این گزاره را کاملا بپذیریم. بدیهی است علت این امر این است که سرنوشت جوانان روزبه روز سردرگم تر شده در نتیجه ناامیدی بوجود آمده گرایش به سکسهای افراطی انفرادی، روابط نامشروع پرخطر, اعتیادو …باعث بروز مشکلات جنسی میگردد. اما چون بزگواران دیگر نمیتوانند مثل زمان حکومت منحوس طاغوت تقصیر را به گردن آن حکومت بیندازند، ناچارا……..

  هدف از نوشتن سطور فوق نشان دادن این بود که جامعه ما در فضای ذهنی کاملا متفاوتی نسبت به بقیه جوامع سیر میکند و در نتیجه تحلیل های “کلی” که میتواند در مورد بقیه جوامع مفید باشد، اینجا ناکارامد است.

 7. خیلی ممنون از مقالبتون
  بحث تو این زمینه خیلی زیاده! کافیه به منابع انگلیسی سری بزنین پس من انتظار کامل بودن رو نداشتم.
  قسمتی که می‌خواستین نقد کنین رو خوب نقد کردین ممنون : )

  اما به نظرم اگه دوستانی می‌خوان درباره فلسفه کامل چنین چیزی بدونن. این مقاله به هیچ عنوان کافی و خوب نیست.

 8. کسانی که فلسفه و روانشناسی می خوانند ،شاید بهتر با قوه خیال و عالم خیال آشنایی داشته باشند..هدف همه این فیلمها بازی گرفتن قوه خیال است ،وقتی قوه خیال به بازی گرفته شود ،فرد پس از دیدن این تصاویر فورا در عالم خیال تصویرسازی ذهنی می کند،
  اگر کسی می خواهد از راه درست وانسانی رابطه برقرار کند هیچ وقت به این تصاویر نگاه نمی کند ،این مقاله از چند جهت مضرات دیدن تصاویر پورنو را بیان کرد،یک جهت دینی بود .در دین ،دیدن این تصاویر حتی برای افراد متاهل(مگر در موارد خیلی استسنا) توصیه نمی شود ،چه برسد برای افراد مجرد!
  دیدن این تصاویر جز ضرر برای انسان هیچ ندارد.
  قوه خیال قوه بسیار قوی است ،واز پس آن برآمدن بسیار مشکل است!!!
  اکثر مشکلاتی که برای انسان پیش می آید به دلیل همین قوه خیال و بازی گری قوه خیال است…

 9. وصیت نامه دوست عزیزم که در سربازی خودکشی کرد

  در زندگی ام بار ها و بارها شده بود که سر دوراهی خودکشی از شرم و ادامه زندگی از صبر قرار داشتم ولی الان با ترس و لرز کرکگور ی و احتیاط به این نتیجه رسیده ام که به خاطر مردم دنیا جانم را از دست بدهم ،مگر غیر از آن است که شهادت نیز نوعی خودکشی است. اگر معمولا شهادت به خاطر دشمن فیزیکی بوده است ولی در زمینه و زمانه ما این دشمن معنوی تا مغز استخوان ما پیش رفته است. برادران و خواهران م اگر اعتقاد داشتم اکثریت مردم دنیا بدخواه و شرور هستند و دنبال فساد پورنوگرافی هستند هرگز دست به این کار نمی زدم ولی از عمق جانم احساس می کنم اینها تنها اقلیت بسیار معدودی هستند که دنیا را به فساد و خون ریزی می کشند. این زخم مانند خوره روح را می تراشد که چرا مردم دنیا اجازه می دهند چیزی به اسم پورنوگرافی و مسائلی تا به این حد غیر اخلاقی در فضای مجازی و اینترنت باشد. اگر فردی از گذشته _ حتی چند دهه_ در زمان ما بیاید آیا احساس نمی کند دنیا تبدیل به فاحشه خانه ای بزرگ شده است… برادران و خواهران عزیزم اجازه دادن به پورنوگرافی و اینکه فقط با یک کلیک توی سایت های جستجو که شاید از سر کنجکاوی هم باشد به وقیح ترین و وحشیانه ترین مسائل جنسی غیراخلاقی دستیابی کنیم از جنس آزادی بیان و حق دادن به مخالف نیست. در تمام ادیان و فرهنگ های بزرگ چهار دستور است که قتل نکنید ،سوء استفاده جنسی نکنید ،دزدی نکنید و دروغ نگویید (به نقل از هانس کونگ). به خدا وحشتناک و غیر قابل تحمل است که هیچ ((فاصله)) ای را برای دستیابی فرزندان و کودکان معصوم مان به این مسائل کاملا غیر اخلاقی باقی نگذاشته ایم. دیگر ((حریم خصوصی)) معنایی ندارد وقتی که روح و روان مان این طور بمباران می شود . انتظار ندارم بساط گناه برچیده شود ولی این طور هم نباشد که سهوا و ناخواسته بدون هیچ مرز و مرحله ای در معرض آن قرار داشته باشیم. برادران و خواهران عزیزم اگر امثال استیو جابز تحولی در ارتباط و تکنولوژی دادند شما هم _ مخصوصا دولت مردان و سران آمریکا و اروپا،به این خاطر که عمده تکنولوژی دست شماست_تحولی گاندی وار در این فضای مجازی ایجاد کنید . مردم شما را به خاطر زیبایی و خوبی، از انفعال دست بردارید و اعتراض ی بکنید. امید وارم مردن من در این گوشه از دنیا موجی ایجاد کند. اگر چه زندگی ام (از پس شرم و شرف بفرسود).پدر مادر و خانواده من ببخشید اگر شما را با این کار ناراحت و اذیت می کنم ولی شما چه می دانستید (که پس هر نگه ساده من چه نیازی چه جنونی چه غمی است). مگر علی ع نگفت اگر کسی به خاطر تعرض به فلان ناموس جامعه دق کند بر او حرجی نیست، اگرچه خود خار در چشم و استخوان در گلو صبر می کرد… ولی نه من به بزرگی علی ع هستم و نه کاری به جز این از دستم میاد… مگر شهادت برای وقتی نیست که با غیر از جانت نمی توانی معامله ای بکنی. دعایم کنید که خدا هم از سر تقصیر هایم بگذرد… 

 10. عبدالکریم سروش :در لیبرالیزم دو چیز نادیده ماند. یکی تکالیف مردم و یکی اخلاقیات و آنچه در صدر نشست حقوق مردم بود. اینکه آدمیان محق هستند و باید احقاق حقوق بکنند، این نقصانی است که در لیبرالیزم موجود، موجود است و اگر از این غفلت بکنیم بازی را خواهیم باخت و به ورطه فاجعه‌های دیگری کشیده خواهیم شد. امروز اخلاق دنباله‌روی لیبرالیزم شده است. به جای اینکه عنان و زمام را در اختیار داشته باشد که او لیبرالیزم را به دنبال خودش بکشاند، هر چه که مردم هوس می‌کنند و دلشان می‌خواهد و حق خود می‌پندارند، آن را عمل می‌کنند. آنگاه عده‌ای از راه می‌رسند و می‌گویند این کار اخلاقاً هم رواست! ببینید، این خیلی نکته جالبی است. من با خیلی‌ها راجع به بسیاری چیزهایی که شاید اخلاقاً ناروا باشند بحث کرده‌ام، چیزهایی که در جامعه‌ غربی روا شده‌اند. مثل پورنوگرافی، مثل همجنسگرایی، مثل روابط زنان شوهر‌دار و مردان زن‌دار با دیگران و امثال اینها … اینها جزء حقوق شمرده می‌شود. یعنی کسی به خاطر ارتکاب اینها مستوجب ملامت یا مستوجب عقوبت شمرده نمی‌شود. کارهایی است که حقوقاً جایز است و کاپیتالیسم هم اینها را چنان بزرگ کرده است و تبدیل به چنان صنعت سودآوری کرده است که تکان‌خوردنی نیست. یک قلم همین چیزهای پورنوگرافی را درنظر بگیرید که چنان که درباره‌اش می‌نویسند، برده‌داری مدرن است. می‌روند این دخترکان بی‌گناه را برده‌وار از اینطرف و آنطرف، از کشورهای اروپای شرقی و … می‌خرند. مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهند. بعد هم رها می‌کنند. به‌خاطر این که جیب یک مشت سرمایه‌دار پر شود و هوس یکی عده هوس‌باز هم برآورده شود. بعد هم این وسایل تبلیغی و این اینترنت و این فیلم‌هایی که ساخته می‌شود که اینها را سوار باد می‌کنند و به تمام اطراف عالم می‌فرستند. تقریباً دیگر هیچ جای عالم نیست که از این مفسده سالم مانده باشد. شما ببینید کم‌کم جزء واقعیت‌های این زمانه در آمده است و من گاه با بعضی‌ها که صحبت می‌کنم تقریباً اینها را اخلاقاً هم روا می‌دارند! یعنی فورمول‌هایی، بهانه‌هایی، پیدا و درست کرده‌اند که این چه اشکالی دارد!

 11. Noam Chomsky: I’m no expert on pornography. The core element of it, I think, is degradation of women, whatever else goes on. I don’t think it should be outlawed, but I’m not in favor of the degradation of anybody.

 12. من میخواهم از زاویه کلی تری به این داستان نگاه کنم . از زاویه ای که من قصد دارم از انجا نگاه کنم ، مسائل دیگر نیز قابل بررسی است . سوال : آیا رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج مجاز است ؟ آیا پورنوگرافی مجاز است ؟ آیا نوشیدنیهای الکلی مجاز است ؟ آیا موسیقی و کنسرت مجاز است ؟ آیا همجنسگرایی مجاز است ؟ آیا بهایی شدن مجاز است ؟ آیا انتقاد به حکومت مجاز است ؟ آیا خوانندگی زن مجازاست ؟ و قس علی هذا .

  – و اما پاسخ : خود پاسخ ها مهم نیستند . مهم اینست که پاسخ این سوالات از مجرای یک پروسه دمکراتیک بیرون آمده باشد ، و نه بر اساس زور و اجبار و تحمیل . رکن رکین حقوق انسان آزادی است ( آزادی در چارچوب قوانینی که خود مردم – بصورت عادلانه – به آنها را ی داده اند ).

 13. اقای دکتر سرگلزایی به عنوان روانپزشکی که تعصبات دینی هم ندارند، نکاتی رو در نقد صنعت پورن گفتن که به نظرم نویسنده به انها خوب پاسخ نداده. در همین سایت اون مطالب هست. من خودم به نظرم میاد اگر به طور کلی به نیهیلیسم اخلاقی قائل نباشیم و سکس را هم مشمول اخلاق بدانیم، در این صورت باید یکی از نقدهای صنعت پورن را این بدانیم که نگاهی به انواع تولیدات این صنعت نشان میدهد که بنابر محصولات صنعت پورن سکس هیچ حد و مرز اخلاقی ندارد و سکس با هیچ کس و به هیچ نوع و تحت هیچ شرایطی منع اخلاقی ندارد!،چون به قول نویسنده همه نوععع فیلم سکسی داریم. البته طبیعی است که بخشی از انها هم طبق روال عادی سکسی را نشان دهند که منع اخلاقی خاصی نداردـ اما این هم برای این نیست که بخواهند کمی هم جانب اخلاق را نگه دارند، بلکه چون به قول نویسنده این نوعش هم مشتری دارد. اگر اکثر جامعه طالب فیلمهایی غیر اخلاقی بودند انگاه صنعت پورن هم اکثرا فیلم غیر اخلاقی تولید میکرد. فراموش نکنیم که صنعت پورن از اجزاء یا افراد نظام سرمایه داری است و در نظام سرمایه داری ” اخلاق مخلاق تعطیله سید پرده رو کشیدیم پایین”. سپاس

 14. اصلا این که بازیگری مدام با دیگری رابطه ی جنسی داشته باشه واقعا درسته؟ برای به دست اوردن پول کلان چه برای فرد و چه این صنعت این نوع تفکرات راه رو برای ثروتمند شدن صنعت سکس باز میذاره درست مثل احکامی که ملا ها با اون ها ثروت به دست میارن این صنعت پورن هم به همین طور البته این مقاله هدفی به این شکل که گفتم نداره ولی خیلی راحت زمینه رو برای تغییر ارزش ها تو ذهن افراد باز میکنه تا به جای عدم اقبال پورن از اون استقبال هم بشه و چی بهتر از این برای ثروتمند شدن این صنعت بی و بند وبار پورن و سکس البته الان ملاها با احکاماشون نمیتونن مثل گذشته از مردم پول بگیرن ولی این صنعت با خالی کردن اخلاق و تغییر اون خیلی راحت به ثروت بیشتر میرسه حتب اگه سکس با محارم هم نفع اقتصادی داشت به گونه ای اخلاقی دونسته میشد هر چند برخی منعی نمیبینند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *