یادداشت مرتضی مردیها با عنوان «احساس بطالت و کسالت»

یادداشت مرتضی مردیها با عنوان «احساس بطالت و کسالت»

در مورد این‌که قدیم‌ها چگونه بود و دنیای مدرن و معاصر با بشریت چه کرده است دروغ‌های بزرگ و بسیاری گفته شده است. کثرت گسترده‌ای از نخبگان حتی، به جد و به بداهت باور دارند که در قدیم مردمان آسوده‌خاطر، مهربان، خیرپیشه، غیرمادی، اهل اخلاق بودند، و با آمدن‌ جهان نو نه فقط مادی‌گرایی جانشین […]

ملال و افق‌های گشوده ، آرش نراقی

ملال و افق‌های گشوده ، آرش نراقی

 آرش نراقی: تجربه ملال وجه مهمی از زندگی ما انسانها در این عالم است. خصوصا در جهان سرعت، یعنی جهان پرشتابی که تازگی‌هایش بدرنگی رنگ کهنگی می پذیرد، تجربه ملال تقدیری ناگزیر می نماید.در این مقال مایلم درباره سه پرسش اصلی نکاتی را بیان کنم: (نخست) ریشه‌های ملال انگیزی عالم و نیز شیوه‌های ملال زدایی […]