ارزش در هنر

ارزش در هنر

در فلسفه مسألة ماهیت هنر، چیستی هنر، بسیار بیشتر از مسألة ارزش هنر، چرایی اهمیت هنر، موضوع بحث قرار گرفته است. البته این دو مسأله را نمی‌توان كاملاً از هم تفكیك كرد، زیرا در هر تبیینی از اینكه مقوَّم هنر چیست، ناگزیر دست بر روی اوصافی، كه دارای اهمیت ویژه‌اند، گذاشته می‌شود. در حقیقت در […]