روشنفکران و قدرت در گفتگو با مصطفی ملکیان

‫نه زمین واقعیت را رها کنیم نه آسمان آرمان را

“…با مصطفی ملکیان پیش از این راجع به نسبت روشنفکر و مردم صحبت کرده بودم. وی تعریف خاص خود از روشنفکر را دارد. روشنفکر از نگاه او کسی است که باید داور مردم باشد. روشنفکر در نگاه ملکیان شأنی متفاوت از آکادمیسین‌ها دارد و کسی است که علم را تا آنجا که «می‌شود» ساده می‌کند […]