معرفی کتاب گاندی و استالین

معرفی کتاب گاندی و استالین

انتشارات قطره منتشر کرد: چرا گاندی در کنار استالین؟ این دو چه شباهتی با هم دارند؟