مراحل سه گانه زندگی انسانها از منظر کی یرکگور

مراحل سه گانه زندگی انسانها از منظر کی یرکگور

كى يركگور مى گويد هر انسانى در هر حال در يكى از اين سه مرحله زندگى مى كند . 1 مرحله «علم الجمالى استحسانى; لذت طلبانه يا زيبايى شناختى . 2 مرحله اخلاقى. 3 مرحله دينى يا عاشقانه زيستن مى توان از مرحله اول به دوم يا سوم پاگذاشت ولى ممكن است انسانى تا آخر […]