معرفی کتاب ژرفای اندیشه

کتاب ژرفای اندیشه حاصل یک سری گفتگوهای علی اوجبی با فیلسوف اسلامی معاصر ،دکتر ابراهیمی دینانی می باشد .

کتاب ژرفای اندیشه حاصل یک سری گفتگوهای علی اوجبی با فیلسوف اسلامی معاصر ،دکتر ابراهیمی دینانی می باشد . در این کتاب که مربوط به نشر وایا است ، مسائلی جدی همچون آغازشناسی ، مفهوم و گستره و چرایی وحدت هستی مطلق (توحید) ، عدل شناسی ، پیامبرشناسی و مساله خاتمیت و همچنین امام شناسی مورد […]