رستاخیز آمریکایی، ملتی نوظهور

رستاخیز آمریکایی، ملتی نوظهور

رستاخیز آمریکایی  ملّتی نوظهور گرداورندگان: تارا استراوچ، ویراستار مارکو باسیل، سرویراستار سردبیران: جوزف لاک و بِن رایت انتشارات دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا، ۲۰۱۸ مترجم: رامین خواجه‌پور