نظر مصطفی ملکیان پیرامون کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام

نظر مصطفی ملکیان پیرامون کشیدن کاریکاتور از پیامبر اسلام

” …. یک نکته مهم را باید اینجا متذکر شوم؛ چرا که موارد عملی آن در سالهای اخیر پیش آمده است. در سالهای اخیر بعد از انقلاب ، چیزی که زیاد دیده می شود، کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام و در پی آن توهین تلقی کردن به ایشان است. در اینجا گوئی برای هُنر ، قید و بند نهاده ایم […]