چهارشنبه سوری ( سرمایه اجتماعی بر باد رفته )

چهارشنبه سوری ( سرمایه اجتماعی بر باد رفته )

فرهنگ سنتی ما دارای عناصر متنوعی است که به علت کارکردهای فردی و اجتماعی و توانایی و امکان معنابخشی به کنش های انسانی در بستر تاریخی، رشد و نمو یافته و پایدار مانده‌اند و در عین تغییرات از نسلی به نسل دیگر منتقل شده‌اند ولی همچنان تداوم یافته است.