مصطفی ملکیان، بحران معنویت «پیش فرض های زندگی معنوی» سال۸۴

مصطفی ملکیان، بحران معنویت «پیش فرض های زندگی معنوی» سال84

پیش از اینکه پیش‌فرض‌های زندگی معنوی را خدمتتان عرض کنم مایلم استخوان‌واره و اصل بحث را خدمت شما بیان کنم. بحث معنویتی که من در سال گذشته مطرح کردم، چهار فقره اصلی داشت: فقره اول در مورد این بود که اساساً معنویت یعنی چه؛ یا به تعبیر دیگری به چه پدیده یا پدیده‌هایی معنویت گفته […]