برنامه پژوهشی پیشرو

برنامه پژوهشی پیشرو -نویسنده: علی‌رضا علوی‌تبار

جریانی که به عنوان «روشن‌فکری دینی» شناخته می‌شود، دو چهره متفاوت دارد: یک چهره سیاسی- اجتماعی و یک چهره اندیشگی. مناسب‌ترین چارچوب برای بررسی وجه اندیشگی روشن‌فکری دینی روش‌شناسی «برنامه پژوهشی» است. چون در این مورد به مناسبت‌های دیگری طرح بحث کرده‌ام در اینجا از تفصیل بیشتر آن خودداری می‌کنم. در اینجا ادعای من این […]