نوشتار فربد فدائی با عنوان «وضعیت جاری جامعه و مفهوم موقعیت مرزی»

نوشتار فربد فدائی با عنوان «وضعیت جاری جامعه و مفهوم موقعیت مرزی»

وضعیت جاری جامعه و مفهوم موقعیت مرزی دكتر فربد فدائی ـ روان‌پزشك مفهوم «موقعیت‌های مرزی»[1] را كارل یاسپرس ـ روان‌‌پزشك و فیلسوف آلمانی ـ ابداع كرد. گرچه او در كتاب روان‌ ـ آسیب‌شناسی عمومی به این مفهوم اشاره مختصری داشت، اما در ابتدا آن را مربوط به روان‌پزشكی نمی‌دانست، بلكه موضوعی فلسفی دربارة هستی تلقی می‌كرد. […]