«خوانش ها» و پروژه ی پست مدرنیزاسیون در مطالعات ادبی

«خوانش ها» و پروژه ی پست مدرنیزاسیون در مطالعات ادبی

از جمله اصلی ترین اجزاء برنامه های درسیِ علوم انسانی و به ویژه ادبیات انگلیسی ارائه ی «خوانشی» از اثری ادبی است؛ انتظار می رود که دانشجویان جویای نام این رشته ها بتوانند آراء و اصول یکی از مکاتب نقد ادبی ( مارکسیسم، روانکاوی لکانی، فرمالیسم و…) را در راستای تفسیر رمان یا شعری «به […]