مقاله ی باباطاهر و پانتئیسم از دکتر قدمعلی سرامی

دكارت، لایب نیتز، كانت و... از جمله كسانی بودند كه در وحدت بخشیدن به همه ی علوم و بازگرداندن همه ی آنها به علم واحد تلاش های بسیاری كردند.

اکازیونالیسم (Occasionalism) و پانتئیسم (Pantheism) به عنوان دو مکتب فکری خمیر مایه ی بسیاری از حرکت های فلسفی بوده اند. در واقع این دو مکتب میل به سامان دادن و وحدت بخشیدن به معارف و علوم بشری را در جهت نیل به اهداف متعالی تقویت و هدایت کرده است. دکارت، لایب نیتز، کانت و… از […]