رگ حرف ۴، عاشق فسنقری باش و لطفی گوش بده!

رگ حرف 4، عاشق فسنقری باش و لطفی گوش بده!

عاشق فسنقری باش و لطفی گوش بده! آیا «معمولی بودن» به «فاشیسم» ختم می‌شود؟