ویلیام جیمز و تبیین تکاملی باور نوشته‌ی لوئیس مناند

ویلیام جیمز و تبیین تکاملی باور نوشته‌ی لوئیس مناند

نوشته‌ی لوئیس مناند[1] ترجمه‌ی روح الله محمودی این مطلب از بخش 4 فصل 13 کتاب The Metaphysical Club نوشته‌ی لوئیس مناند انتخاب و ترجمه شده است. انتخاب عنوان از مترجم است. پرگماتیسم توضیح می‌دهد که مردم چطور فکر می‌کنند – چطور به عقاید می‌رسند، باورها را شکل میدهند، و فرایند تصمیم‌گیری‌شان چگونه است. چطور می‌شود […]

پراگماتیسم چيست؟

پراگماتیسم چيست؟

یك خصیصه‌ی بنیادین تفكر پراگماتیستی این است كه پراگماتیست‌ها سروكارشان با كنش‌ها و عادات انسانی است. دیدگاه‌ها و مفاهیم فلسفی برحسب چنین چارچوب‌های تجربی و عملی‌ای ارزیابی می‌شوند. اما، این بدان معنا نیست كه كنش/عمل مقدم است بر نظریه؛ بلكه، در قدم اول هیچ دوگانگی دقیق و روشنی میان نظریه و عمل برقرار نمی‌شود. حتی […]

درس‌گفتارهای «سنت‌گرایی، تجددگرایی، پساتجددگرایی» از مصطفی ملکیان

درس‌گفتارهای «سنت‌گرایی، تجددگرایی، پساتجددگرایی» از مصطفی ملکیان

نویسنده وجه تمایز سه جریان سنت‌گرایی، تجددگرایی، پساتجددگرایی را در موضع آنها نسبت به عقل و میزان توانایی آن بر کسب معرفت و میزان واقع نمایی عقل انسان می داند. از نظر ایشان سنت گرایی موضعی مشروط نسبت به عقل دارد، تجددگرایی موضع پذیرش مطلق و مبتنی بر خود بسنده دانستن عقل و پساتجددگرایی موضعی […]

معرفی کتاب تنوع تجربه های دینی

دانلود کتاب تنوع تجربه های دینی

نوشتن از یک کتاب و شرحِ مفاهیم آن به زعمِ نقد یا تحلیل کاری ست سترگ و دشوار  . برای نقدِ امانتی همچون کتاب یا کالاهای دیگر ، می باید بر جنبه های مثبت و منفی آن فرآورده نظری فراتر از تخصص داشت و از شناسندگی و معرفی ساده دوری جست . برای همین نگارنده […]