چرا با وجود سالها هزینه برای فرهنگ‏، همچنان از وضع فرهنگی جامعه می‌نالیم؟

چرا با وجود سالها هزینه برای فرهنگ‏، همچنان از وضع فرهنگی جامعه می‌نالیم؟

در موضوع فرهنگ، این سه ویژگی (امید‏، اعتماد و نشاط اجتماعی) نقشی  مهم دارند. هر یک از این سه عامل که لطمه ببیند‏، فرهیختگان و نخبگان فکری و فرهنگی از اینکه سرمایه‌های خودشان را به میدان بیاورند‏، خوداری خواهند کرد. یا به این دلیل که امیدی به تأثیر ندارند، یا به این دلیل که اعتمادی […]