درمان ناکارآمدی در ایران

درمان ناکارآمدی در ایران

درمان ناکارآمدی در ایران ۱ به گمراه گفتن: «نکو می‌روی» / جفایی تمام است و جوری قوی چه خوش گفت آن مرد داروفروش: / «شفا بایدت، داروی تلخ نوش» (سعدی علیه الرّحمه) بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان، به وجود «معضل ناکارآمدی در ایران» اشاره و بر اهمیّت آن تأکید کرده‌اند. به عنوان نمونه، رنانی (۱۳۸۵) بیان […]

معضل مطالبات کوچک !

معضل مطالبات کوچک

به نظرم، یکی از معضلات بنیادین جامعۀ ما این است که «عموم مطالباتی که در سطح عملیاتی طرح و پیگیری می‌شوند، بسیار کوچک هستند» و لذا حتّی اگر تمامی مطالبات مطرح و پیگیری شده محقق شوند، در محیط پیرامونی و سطح زندگی-مان تفاوت محسوسی ایجاد نمی‌شود. منظور از طرح و پیگیری «در سطح عملیاتی»، آن […]