نقد دیدگاه پلنتینگا مبنی بر بداهت وجود خدا و گزاره های دینی توسط مصطفی ملکیان

نقد دیدگاه پلنتینگا مبنی بر بداهت وجود خدا و گزاره های دینی توسط مصطفی ملکیان

بعضی ها معتقدند که ما به گزاره خدا وجود دارد قائلیم چون این گزاره بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد بنابراین کسی که قائل است گزاره خدا وجود دارد بدیهی است طبعا اعتقادش بر این است که اثبات گزاره خدا وجود دارد نیازی به اقامه برهان ندارد.

بازخوانی مناظره راسل – كاپلستون درباب وجود خدا ، کاوه بهبهانی

بازخوانی مناظره راسل - كاپلستون درباب وجود خدا

هر‌کس ترجمۀ درخشانِ مترجمِ نام‌بردار، نجفِ دریا‌بندری از رمانِ هاکلبری‌فینِ مارک تواین یا ترجمۀ او از رگتایمِ دکتروف را خوانده باشد می‌داند که با مترجمی خبره و کار‌بلد طرف است که پیچ و خم‌های پیکرۀ زبان مبداء و مقصد را به خوبی می‌شناسد و به نیکو‌ترین وجه از پس برگردان متون برآمده است. به گمان […]