سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «هویت ایستا، هویت پویا»

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «هویت ایستا و هویت پویا»

با عرض سلام به محضر همه خواهران و برادران[1] همانگونه که اشاره شد بحث در مورد هویت به مفهوم فردی خواهد بود …